مدیران

X
   
 
  • فرشاد محمدپور

   رئیس هیئت مدیره

   محمد حیدری

   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   علیرضا حجتی

   عضو و دبیر هیئت مدیره

   محمد احمدی

   عضو هیئت مدیره

   علی آزاد

   عضو هیئت مدیره

   هادی جوهری

   عضو هیئت مدیره