x
   
 
  • بیمه دارندگان جرثقیل

   معرفی بیمه نامه

   بیمه دارندگان جرثقیل

   مسئولیت مدنی بیمه گذار (دارنده جرثقیل) در قبال اشخاص ثالث و محموله، بدین معنی که چنانچه در اثر اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام وظایف خود در محل مورد بیمه مندرج در بیمه نامه، خسارات بدنی و مالی به اشخاص ثالث و محموله وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.