x
   
 
  • بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

   مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانچه در جریان وقوع آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه، خسارتهای بدنی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.