x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 11 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 چشم پزشکی بصیر تهران / تهران چشم پزشکی بصیر
   2 بیمارستان چشم پزشکی نور تهران / تهران بیمارستان چشم پزشکی نور
   3 بیمارستان فوق تخصصی چشم رازی تهران / تهران بیمارستان فوق تخصصی چشم رازی
   4 بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران / تهران بیمارستان چشم پزشکی بینا
   5 بیمارستان چشم پزشکی نگاه تهران / تهران بیمارستان چشم پزشکی نگاه
   6 کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نورمطهری تهران / تهران کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نورمطهری
   7 کلینیک چشم پزشکی حکیم تهران / تهران کلینیک چشم پزشکی حکیم
   8 کلینیک چشم پزشکی مرکزی شهر تهران / تهران کلینیک چشم پزشکی مرکزی شهر
   9 مرکز جراحی چشم ونک تهران / تهران مرکز جراحی چشم ونک
   10 مرکز چشم پزشکی هلال ایران (جراحی محدود) تهران / تهران مرکز چشم پزشکی هلال ایران (جراحی محدود)
   11 کلینیک چشم پزشکی نور گلها (ری) تهران / شهرری کلینیک چشم پزشکی نور گلها (ری)