x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 5 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 شرکت پرتو درمانی امید عظیمیه البرز / کرج شرکت پرتو درمانی امید عظیمیه
   2 شرکت پارسا پیشرو درمان شتاب تهران / تهران شرکت پارسا پیشرو درمان شتاب
   3 کلینیک رادیو تراپی انکواوژی امید تهران تهران / تهران کلینیک رادیو تراپی انکواوژی امید تهران
   4 درمانگاه مهرانه زنجان / زنجان درمانگاه مهرانه
   5 پرتو درمانی پردیس فارس / شیراز پرتو درمانی پردیس