x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 7 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 شرکت پرتو درمانی امید عظیمیه البرز / کرج شرکت پرتو درمانی امید عظیمیه
   2 "مرکز پرتو درمان همت (رادیوتراپی بیمارستان عرفان نیایش)" تهران / تهران "مرکز پرتو درمان همت (رادیوتراپی بیمارستان عرفان نیایش)"
   3 شرکت پارسا پیشرو درمان شتاب تهران / تهران شرکت پارسا پیشرو درمان شتاب
   4 کلینیک رادیو تراپی انکواوژی امید تهران تهران / تهران کلینیک رادیو تراپی انکواوژی امید تهران
   5 پزشکی هسته ای سارا تهران / تهران پزشکی هسته ای سارا
   6 درمانگاه مهرانه زنجان / زنجان درمانگاه مهرانه
   7 پرتو درمانی پردیس فارس / شیراز پرتو درمانی پردیس