x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 10 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 موسسه پزشکی هسته ای طبیب البرز / کرج موسسه پزشکی هسته ای طبیب
   2 موسسه پزشکی هسته ای مرکزی کرج البرز / کرج موسسه پزشکی هسته ای مرکزی کرج
   3 رسالت تهران / تهران رسالت
   4 مرکز پزشکی هسته ای دکتر محمد کریمی(شرکت نیکان طب دیبا) تهران / تهران مرکز پزشکی هسته ای دکتر محمد کریمی(شرکت نیکان طب دیبا)
   5 موسسه پزشکی هسته ای الوند تهران / تهران موسسه پزشکی هسته ای الوند
   6 پرتو تهران / تهران پرتو
   7 پزشکی هسته ای اندیشه زرین (شرکت پرتو تصویر اندیشه ) تهران / تهران پزشکی هسته ای اندیشه زرین (شرکت پرتو تصویر اندیشه )
   8 پزشکی هسته ای ایران تهران / تهران پزشکی هسته ای ایران
   9 پزشکی هسته ای بیمارستان پارس تهران / تهران پزشکی هسته ای بیمارستان پارس
   10 مرگز گاما اسکن نگار پرتو بهبهان خوزستان / بهبهان مرگز گاما اسکن نگار پرتو بهبهان