پزشکی هسته ای

X
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 27 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 موسسه پزشکی هسته ای طبیب البرز / کرج موسسه پزشکی هسته ای طبیب
   2 موسسه پزشکی هسته ای مرکزی کرج البرز / کرج موسسه پزشکی هسته ای مرکزی کرج
   3 مرکز پزشکی هسته ای آلفا تهران / تهران مرکز پزشکی هسته ای آلفا
   4 مرکز پزشکی هسته ای دکتر محمد کریمی(شرکت نیکان طب دیبا) تهران / تهران مرکز پزشکی هسته ای دکتر محمد کریمی(شرکت نیکان طب دیبا)
   5 پزشکی هسته ای آسیا تهران / تهران پزشکی هسته ای آسیا
   6 پزشکی هسته ای اکسیر تهران / تهران پزشکی هسته ای اکسیر
   7 پزشکی هسته ای اندیشه زرین (شرکت پرتو تصویر اندیشه ) تهران / تهران پزشکی هسته ای اندیشه زرین (شرکت پرتو تصویر اندیشه )
   8 پزشکی هسته ای ایران تهران / تهران پزشکی هسته ای ایران
   9 پزشکی هسته ای بیمارستان پارس تهران / تهران پزشکی هسته ای بیمارستان پارس
   10 پزشکی هسته ای خورشید تهران / تهران پزشکی هسته ای خورشید
   11 پزشکی هسته ای رازی تهران / تهران پزشکی هسته ای رازی
   12 پزشکی هسته ای رسالت تهران / تهران پزشکی هسته ای رسالت
   13 پزشکی هسته ای سارا تهران / تهران پزشکی هسته ای سارا
   14 پزشکی هسته ای مهر تهران / تهران پزشکی هسته ای مهر
   15 پزشکی هسته ای نیک پرتو تهران / تهران پزشکی هسته ای نیک پرتو
   16 پزشکی هسته ای نیکان تهران / تهران پزشکی هسته ای نیکان
   17 پزشکی هسته ای یاس تهران / تهران پزشکی هسته ای یاس
   18 پزشکی هسته ای پرتو تهران / تهران پزشکی هسته ای پرتو
   19 پزشکی هسته ای گاما اسکن تهران تهران / تهران پزشکی هسته ای گاما اسکن تهران
   20 گاما اسکن کاوش تهران / تهران گاما اسکن کاوش