x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 438 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   21 آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر
   22 آزمایشگاه دانش نوین اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دانش نوین
   23 آزمایشگاه دکتر شیدایی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر شیدایی
   24 آزمایشگاه دکتر وهاب زاده اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر وهاب زاده
   25 آزمایشگاه نیلو اردبیل / اردبیل آزمایشگاه نیلو
   26 آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر توسلی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر توسلی
   27 آزمایشگاه پارس اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پارس
   28 آزمایشگاه پلاسما اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پلاسما
   29 دکتر برین اردبیل / اردبیل دکتر برین
   30 رازی اردبیل اردبیل / اردبیل رازی اردبیل
   31 نور اردبیل / اردبیل نور
   32 آزمایشگاه سیدالشهدا اصفهان / اردستان آزمایشگاه سیدالشهدا
   33 " آزمایشگاه کخ" اصفهان اصفهان / اصفهان " آزمایشگاه کخ" اصفهان
   34 " سروش" اصفهان / اصفهان " سروش"
   35 آزمایشگاه اریترون اصفهان / اصفهان آزمایشگاه اریترون
   36 آزمایشگاه امداد اصفهان / اصفهان آزمایشگاه امداد
   37 آزمایشگاه امداد اصفهان / اصفهان آزمایشگاه امداد
   38 آزمایشگاه تخصصی دکتر شریفی اصفهان / اصفهان آزمایشگاه تخصصی دکتر شریفی
   39 آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی آکسون اصفهان / اصفهان آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی آکسون
   40 آزمایشگاه شفا اصفهان / اصفهان آزمایشگاه شفا