x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 438 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   181 نامدار تهران / تهران نامدار
   182 نور تهران / تهران نور
   183 ونک تهران / تهران ونک
   184 پارس طب تهران / تهران پارس طب
   185 ژنوم تهران / تهران ژنوم
   186 دکتر وهابزاده تهران / رباط کریم دکتر وهابزاده
   187 آزمایشگاه حصارک تهران / رباط کریم آزمایشگاه حصارک
   188 آزمایشگاه تشخیص پزشکی سلامت تهران / شهر قدس آزمایشگاه تشخیص پزشکی سلامت
   189 آزمایشگاه شکوه تهران / شهر قدس آزمایشگاه شکوه
   190 آزمایشگاه نامی تهران / شهر قدس آزمایشگاه نامی
   191 آزمایشگاه زکریای رازی تهران / شهرری آزمایشگاه زکریای رازی
   192 آزمایشگاه پاتوبیولوژی پلاسماطب تهران / شهرری آزمایشگاه پاتوبیولوژی پلاسماطب
   193 ری نوین تهران / شهرری ری نوین
   194 آزمایشگاه آبتین تهران / شهریار آزمایشگاه آبتین
   195 آزمایشگاه وحیدیه تهران / شهریار آزمایشگاه وحیدیه
   196 آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهریار تهران / شهریار آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهریار
   197 آزمایشگاه تامین تهران / قرچک آزمایشگاه تامین
   198 آزمایشگاه دکتر عبدالرحیم زاده ورامین تهران / قرچک آزمایشگاه دکتر عبدالرحیم زاده ورامین
   199 آزمایشگاه تشخیص طبی سپید تهران / ورامین آزمایشگاه تشخیص طبی سپید
   200 آزمایشگاه تینا تهران / ورامین آزمایشگاه تینا