x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 438 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   121 آزمایشگاه تشخیص پزشکی ویرا تهران / تهران آزمایشگاه تشخیص پزشکی ویرا
   122 آزمایشگاه تشخیصی طبی تهران طب تهران / تهران آزمایشگاه تشخیصی طبی تهران طب
   123 آزمایشگاه تشخیصی طبی روشا تهران / تهران آزمایشگاه تشخیصی طبی روشا
   124 آزمایشگاه ثمره تهران / تهران آزمایشگاه ثمره
   125 آزمایشگاه جردن تهران / تهران آزمایشگاه جردن
   126 آزمایشگاه جهان کودک تهران / تهران آزمایشگاه جهان کودک
   127 آزمایشگاه دانش تهران / تهران آزمایشگاه دانش
   128 آزمایشگاه دکتر فلاح تهران / تهران آزمایشگاه دکتر فلاح
   129 آزمایشگاه رسالت تهران / تهران آزمایشگاه رسالت
   130 آزمایشگاه سبز آزما تهران / تهران آزمایشگاه سبز آزما
   131 آزمایشگاه شافی تهران / تهران آزمایشگاه شافی
   132 آزمایشگاه شفق طب آزما تهران / تهران آزمایشگاه شفق طب آزما
   133 آزمایشگاه شیلا تهران / تهران آزمایشگاه شیلا
   134 آزمایشگاه طبی فارابی تهران / تهران آزمایشگاه طبی فارابی
   135 آزمایشگاه ظریفی تهران / تهران آزمایشگاه ظریفی
   136 آزمایشگاه فرجاد تهران / تهران آزمایشگاه فرجاد
   137 آزمایشگاه فردا تهران / تهران آزمایشگاه فردا
   138 آزمایشگاه فروردین نوین تهران / تهران آزمایشگاه فروردین نوین
   139 آزمایشگاه کاوه تهران / تهران آزمایشگاه کاوه
   140 آزمایشگاه مایسا تهران / تهران آزمایشگاه مایسا