x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 9 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 درمانگاه امیران تهران / تهران درمانگاه امیران
   2 درمانگاه درمانگاه تخصصی اعصاب سهروردی تهران / تهران درمانگاه درمانگاه تخصصی اعصاب سهروردی
   3 درمانگاه درمانگاه شبانه روزی سلیم تهران / تهران درمانگاه درمانگاه شبانه روزی سلیم
   4 درمانگاه درمانگاه شکوفه تهران / تهران درمانگاه درمانگاه شکوفه
   5 درمانگاه درمانگاه چهاردانگه تهران / تهران درمانگاه درمانگاه چهاردانگه
   6 درمانگاه شبانه روزی بهراد تهران / تهران درمانگاه شبانه روزی بهراد
   7 درمانگاه مرکز درمانی شبانه روزی آذربایجان تهران / تهران درمانگاه مرکز درمانی شبانه روزی آذربایجان
   8 درمانگاه پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی فولاد تهران / تهران درمانگاه پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی فولاد
   9 درمانگاه گروه پزشکی درنیان طب تهران / تهران درمانگاه گروه پزشکی درنیان طب