x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,534 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 مطب دندانپزشکی دکتر پیرایش آذربایجان شرقی / تبریز  مطب دندانپزشکی دکتر پیرایش
   2 امام سجاد (ع) آذربایجان شرقی / تبریز امام سجاد (ع)
   3 صدر آزما آذربایجان شرقی / تبریز صدر آزما
   4 آزمایشگاه تشخیص طبی حیات آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه تشخیص طبی حیات
   5 آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا
   6 آزمایشگاه سلام آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه سلام
   7 آزمایشگاه صفا آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه صفا
   8 آزمایشگاه مهرآراد آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه مهرآراد
   9 بیمارستان بهبود آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان بهبود
   10 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز