x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,877 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   71 آزمایشگاه آنالیز اردبیل / اردبیل آزمایشگاه آنالیز
   72 آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی
   73 آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر
   74 آزمایشگاه دانش نوین اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دانش نوین
   75 آزمایشگاه دکتر شیدایی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر شیدایی
   76 آزمایشگاه دکتر وهاب زاده اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر وهاب زاده
   77 آزمایشگاه نیلو اردبیل / اردبیل آزمایشگاه نیلو
   78 آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر توسلی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر توسلی
   79 آزمایشگاه پارس اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پارس
   80 آزمایشگاه پلاسما اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پلاسما