x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,396 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   71 بیمارستان آرتا درمان اردبیل / اردبیل بیمارستان آرتا درمان
   72 خدمات پزشکی کیوان درمان اردبیل / اردبیل خدمات پزشکی کیوان درمان
   73 داروخانه دکتر مهرانی اردبیل / اردبیل داروخانه دکتر مهرانی
   74 درمانگاه داندانپزشکی بهاران )(مرتضی عفت پرور) اردبیل / اردبیل درمانگاه داندانپزشکی بهاران )(مرتضی عفت پرور)
   75 درمانگاه داندانپزشکی بهدندان اردبیل / اردبیل درمانگاه داندانپزشکی بهدندان
   76 درمانگاه لقمان اردبیل / اردبیل درمانگاه لقمان
   77 دکتر برین اردبیل / اردبیل دکتر برین
   78 دکتر علیرضا همتی اردبیل / اردبیل دکتر علیرضا همتی
   79 دکتر فروغ بورنگ اردبیل / اردبیل دکتر فروغ بورنگ
   80 دکتر کامبیز پروانه اردبیل / اردبیل دکتر کامبیز پروانه