x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,396 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   61 آزمایشگاه آنالیز اردبیل / اردبیل آزمایشگاه آنالیز
   62 آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی
   63 آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر
   64 آزمایشگاه دانش نوین اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دانش نوین
   65 آزمایشگاه دکتر شیدایی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر شیدایی
   66 آزمایشگاه دکتر وهاب زاده اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر وهاب زاده
   67 آزمایشگاه نیلو اردبیل / اردبیل آزمایشگاه نیلو
   68 آزمایشگاه پارس اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پارس
   69 آزمایشگاه پلاسما اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پلاسما
   70 اذران طب گستران حکیم اردبیل / اردبیل اذران طب گستران حکیم