x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,396 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 مطب دندانپزشکی دکتر پیرایش آذربایجان شرقی / تبریز  مطب دندانپزشکی دکتر پیرایش
   2 امام سجاد (ع) آذربایجان شرقی / تبریز امام سجاد (ع)
   3 صدر آزما آذربایجان شرقی / تبریز صدر آزما
   4 آزمایشگاه تشخیص طبی حیات آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه تشخیص طبی حیات
   5 آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا آذربایجان شرقی / تبریز آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا
   6 بیمارستان بهبود آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان بهبود
   7 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز
   8 بیمارستان خصوصی شهریار آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان خصوصی شهریار
   9 بیمارستان شمس آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شمس
   10 بیمارستان ولیعصر تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان ولیعصر تبریز