x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,535 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   71 آزمایشگاه دکتر شیدایی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر شیدایی
   72 آزمایشگاه دکتر وهاب زاده اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دکتر وهاب زاده
   73 آزمایشگاه نیلو اردبیل / اردبیل آزمایشگاه نیلو
   74 آزمایشگاه پارس اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پارس
   75 آزمایشگاه پلاسما اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پلاسما
   76 اذران طب گستران حکیم اردبیل / اردبیل اذران طب گستران حکیم
   77 بیمارستان آرتا درمان اردبیل / اردبیل بیمارستان آرتا درمان
   78 خدمات پزشکی کیوان درمان اردبیل / اردبیل خدمات پزشکی کیوان درمان
   79 داروخانه دکتر مهرانی اردبیل / اردبیل داروخانه دکتر مهرانی
   80 درمانگاه داندانپزشکی بهاران )(مرتضی عفت پرور) اردبیل / اردبیل درمانگاه داندانپزشکی بهاران )(مرتضی عفت پرور)