x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,535 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   61 دکتر زاگرس حسنیانی آذربایجان غربی / مهاباد دکتر زاگرس حسنیانی
   62 دکتر موسی زاده آذربایجان غربی / مهاباد دکتر موسی زاده
   63 کلینیک دندانپزشکی دکتر مولانی آذربایجان غربی / مهاباد کلینیک دندانپزشکی دکتر مولانی
   64 کیمیا آذربایجان غربی / مهاباد کیمیا
   65 پاستور آذربایجان غربی / مهاباد پاستور
   66 آرین اردبیل / اردبیل آرین
   67 آزمایشگاه آنالیز اردبیل / اردبیل آزمایشگاه آنالیز
   68 آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی
   69 آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر اردبیل / اردبیل آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترصدر
   70 آزمایشگاه دانش نوین اردبیل / اردبیل آزمایشگاه دانش نوین