x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,237 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   21 مطب دندانپزشکی خانم دکتر فاتح آذربایجان شرقی / تبریز مطب دندانپزشکی خانم دکتر فاتح
   22 مطب دندانپزشکی دکترمارال پیرایش رسته آذربایجان شرقی / تبریز مطب دندانپزشکی دکترمارال پیرایش رسته
   23 نور نجات تبریز آذربایجان شرقی / تبریز نور نجات تبریز
   24 یاسر رحیمی اشان آذربایجان شرقی / تبریز یاسر رحیمی اشان
   25 اکبر زایرفر آذربایجان شرقی / مراغه اکبر زایرفر
   26 بیمارستان میلاد ارومیه آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان میلاد ارومیه
   27 آزمایشگاه آریان آذربایجان غربی / ارومیه آزمایشگاه آریان
   28 آزمایشگاه دکتر فرهاد نعمتی آذربایجان غربی / ارومیه آزمایشگاه دکتر فرهاد نعمتی
   29 آزمایشگاه نانو آذربایجان غربی / ارومیه آزمایشگاه نانو
   30 آزمایشگاه ژنوم آذربایجان غربی / ارومیه آزمایشگاه ژنوم