x
   
 
  • بیمه درمان خانواده

   راهنمای دریافت خسارت

   بیمه شدگان پس از وقوع خسارت حداکثر تا 90 روز در صورت داشتن بیمه گر پایه (از تاریخ دریافت چک بیمه گر پایه طبق تصویر چک دریافتی) بابت هزینه های بستری و یا تاریخ انجام هزینه های پاراکلینیکی توسط بیمه شده می باشد. بدیهی است بیمه گر در خصوص آندسته از صورتحساب های پزشکی که خارج از ضرب الاجل فوق به وی تحویل گردد تعهدی به عهده نخواهد داشت.

   حداکثر مهلت برای بازگرداندن اصل مدارک پزشکی به بیمه شدگان سه ماه از تاریخ ترخیص بیمه شده از بیمارستان می باشد. بدیهی است پس از گذشت مهلت مذکور این شرکت از اعاده مدارک مربوطه معذور بوده و مسئولیتی از این بابت به عهده نخواهد داشت. در خصوص مدارک پزشکی مربوط به موارد غیر بستری (بیمارستانی) مدت زمان مربوطه حداکثر سه ماه از تاریخ تحویل مدارک به شرکت بیمه کارآفرین می باشد. بدیهی است صدور معرفی نامه جهت هر یک از بیمه شد گان بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و صرفاً برای آن دسته از مراکز پزشکی انجام خواهد شد که در تاریخ صدور معرفی نامه از قرارداد معتبر نزد بیمه گر برخوردار باشند.

   آخرین تغییرات لیست اسامی و مشخصات مراجع پزشکی طرف قرارداد (جاری) در سایت شرکت بیمه کار آفرین www.karafarin-insurance.ir در دسترس بیمه گذاران و بیمه شد گان می باشد.