x
   
 
    • شرکتهای نصاب / تولید کننده سیستمهای گاز سوز

      معرفی بیمه نامه

      بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال مشتریان و اشخاص ثالث بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه، قصور و اهمال بیمه گذار و کارکنان وی در نصب ، تست و یا عدم کارایی سیستم گازسوز خودرو خسارتی به خودرو، استفاده کننده از خودرو و اشخاص و اموال ثالث وارد آید، و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا مقامات ذیصلاح محرز گردد، بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید.