x
   
 
    • مدیران مراکز توانبخشی در قبال مددجویان

      معرفی بیمه نامه

      موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و کارکنان مراکز توانبخشی بدین معنی که چنانچه در زمان نگهداری از معلولین و توانجوها ( معلولین ذهنی- جسمی ، نابینا ، ناشنوا ، بیمار روانی مزمن و سالمند ) در محل مورد بیمه خسارت جانی ناشی از سوختگی با آب و آتش - برق گرفتگی - آسیب رسیدن به توانجوها در اردوها - آسیب دیدن هنگام ایاب و ذهاب معلولین و آسیب دیدن هنگام تمرینات توانبخشی و درمان پزشکی به آنان وارد آید و مدیر و کارکنان مرکز ، مسئول جبران آن شناخته شوند، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.