x
   
 
    • طرح تدبیر بیمه کارآفرین

      شرایط عمومی و اختصاصی

      در طرح تدبیر کارآفرین به منظور جبران خسارت احتمالی وارده در اثر وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه، زلزله، سیل و سرقت با شکست حرز پیش بینی شده است که بیمه گذار می تواند متناسب با ارزش دارایی های خود یکی از آنها را انتخاب نماید. در این طرح با در نظر گرفتن حداقل حق بیمه علاوه بر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و سیل و سرقت اثاثیه منزل بیمه گذار از مزایای بیمه حوادث ناشی از آتش سوزی برای خود و اعضای خانواده بهره مند شده و همچنین خسارت وارده به همسایگان و هزینه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود.