x
   
 
  • بیمه مسئولیت مدنی وسائل نقلیه (شخص ثالث)

   مراحل صدور

   برای خرید بیمه نامه و تمدید بیمه نامه می توانید از طریق نزدیک ترین شعبه و یا نمایندگی در محل کار یا سکونت خود و یا از طریق همین سایت اقدام فرمایید.
   و برای صدور الحاقیه با تماس به نماینده یا واحد صدور خود و یا همین سایت می توانید نسبت به تغییرات موردنظر خود در بیمه نامه اقدام فرمایید.