x
   
 
  • بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

   شرایط عمومی و اختصاصی

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به شرح زیر جبران می‌نماید :

   استثنائات عمومی

   بیمه‌گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

   الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی،عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)،جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش‌های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

   ب ) واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو

   ج ) عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی.

   د ) توقف کار به طور کلی یا جزئی

   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه­نامه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه­نامه می‌باشد به عهده بیمه‌گذار است.

   مدت بیمه

   مسئولیت بیمه‌گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل عملیات ، تخلیه شد آغاز می‌شود .

   مسئولیت بیمه­گر برای قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه که تحویل شده یا به بهره­برداری رسیده است پایان یافته تلقی می­شود.

   اعتبار بیمه­نامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می­شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه­گر ممکن می­باشد .

   شرایط عمومی

   1- مسئولیت بیمه‌گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه‌نامه مشروط بر این است که بیمه‌گذار مقررات بیمه‌نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد ،انجام داده باشد.

   2- جدول مشخصات و بخش یا بخشهای این بیمه‌نامه جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب شده و اصطلاح" این بیمه‌نامه "هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه‌نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه‌نامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمه‌گذار باید به منظور جلوگیری از زیان یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیه­های معقول بیمه­گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه­های کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4- الف ) نمایندگان بیمه‌گر می‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه‌گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه‌گر بگذارد.

   ب ) بیمه‌گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه‌گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل آید.

   بیمه‌گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه‌گر را کسب کرده باشد.

   5- درصورت وقوع هر گونه حادثه­ای که بر طبق این بیمه‌نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه‌گذار باید :

   الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه‌گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب‌دیدگی، کلیه اقدام­هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.

   پ ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه‌گر قرار دهد.

   ت ) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه‌گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.

   ث ) در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدی با شکست حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد. بیمه‌گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، تعهدی نخواهد داشت.

   پس از آنکه بیمه‌گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه‌گر رساند، در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه‌گر تعیین و ابلاغ می‌شود، می‌تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موراد باید به نماینده بیمه‌گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.

   6- بیمه‌گذار متعهد است به هزینه بیمه‌گر اقدامهایی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه‌نامه بیمه شده‌اند) لازم می‌داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه‌گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه‌گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهای مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

   7- در هنگام هرگونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب این بیمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه­گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می‌شود ارجاع خواهد شد.

   اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می‌شود ارجاع خواهد گردید.

   درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه‌گر درمراجع قضایی قابل طرح نمی‌باشد.

   8- اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت یا توأم با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت تأیید ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمه‌گذار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود، یا هرگاه بیمه‌گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه‌گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه‌نامه منتفی خواهد شد.

   9- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه‌نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث ، بیمه­نامه دیگری نیز وجود داشته باشد ، بیمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود .

   بخش یک – خسارت مالی

   بیمه‌گر با بیمه‌گذار توافق می‌کند که هرگاه درطول مدت اعتبار بیمه‌نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحا" مستثنی شده به طور ناگهانی دچار اتلاف یا خسارت فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی شود، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض باشد، بیمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش‌بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.

   بیمه‌گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد به بیمه‌گذار پرداخت خواهد کرد، مشروط بر این که مبلغ جداگانه‌ای در جدول برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.

   استثنائات ویژه بخش یک

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

   الف) در هر حادثه ، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گذار است.

   ب ) خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تاخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.

   پ ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط .

   ت ) هزینه­های تعویض ، تعمیر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی ، این استثناء محدود به مصالح معیوب یا انجام کار غیر اصولی خواهد بود و شامل آسیب یا اتلاف به مواردی که به طور صحیح اجراء شده و در نتیجه حوادث ناشی از چنین مصالح معیوب یا کار غیر اصولی باشد نخواهد شد .

   ث ) فرسودگی ، خوردگی، فساد در اثر مواد شیمیایی ، زنگ­زدگی و همچنین خرابی معلول عدم استعمال و شرایط عادی جوی .

   ج ) شکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین اختلال در کار تاسیسات و ماشین­آلات و تجهیزات کارگاه .

   چ)اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده­های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی .

   ح ) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده­ها ، نقشه­ها ، صورتحسابها ، فاکتورها ، پولهای رایج ، تمبرها ، اسناد ، برات و سفته ، اسکناس ، اوراق بهادار و چکها .

   خ ) اتلاف یا خسارتهایی که در هنگام صورت­برداری موجودی کشف می­شود .

   مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می­شود

   شرط 1 – مبالغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه‌نامه مبالغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نباید کمتر از مبالغ زیر باشد :

   در مورد بندهای 1 و 2 ارزش کامل عملیات ساختمانی و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها ، هزینه­های حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادی که از طرف صاحبکار تهیه شده است.

   در مورد بند 4 ارزش تعویض ابزار ، تجهیزات و لوازم ساختمانی یا نصب ، (منظور هزینه تعویض اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و همان ظرفیت می­باشد ) .

   بیمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمت‌ها، برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه‌گر در بیمه‌نامه ملحوظ شود. (بند 3) .

   اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می‌بایست بیمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بیمه‌گذار تحت این بیمه‌نامه به تناسب مبلغ بیمه شده با مبلغی که می‌بایست بیمه شود کاهش می‌یابد.

   این شرط نسبت به هر یک از اقلام و هزینه‌ها به طور جداگانه اعمال می‌شود. ( ماده 10 قانون بیمه ) .

   شرط 2 – اساس پرداخت خسارت :

   با رعایت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه‌نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران می‌شود:

   الف ) در مورد خسارت قابل تعمیر ، هزینه تعمیرات لازم برای این که اقلام خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر می­شود .

   ب ) درصورت خسارت کلی، ارزش واقعی مورد بیمه بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی . این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه‌گذار شده و تا حدودی است که جزء مبالغ بیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد.

   بیمه‌گر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگری که مؤید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتهای قابل تعمیر باید تعمیر شود ، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.

   بیمه‌گر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی ، جزئی از تعمیرات قطعی بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود. هزینه مربوط به تغییرات،اضافات و یا بهسازی مشمول این بیمه­نامه نیست .

   شرط 3- گستره پوشش :

   هزینه­های اضافی برای اضافه­کاری ، کار در شب ،کار در هنگام تعطیلات رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحا" مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد .

   بخش دو- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

   بیمه‌گر خسارتهایی را که بیمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن می‌باشد .حداکثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد:

   الف)صدمات جسمانی یا بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود) .

   ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه‌ای در رابطه مستقیم با عملیات ساختمانی یا نصب اقلام بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه­نامه و در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد .

   هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند ، بیمه‌گر مبالغ زیر را نیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد کرد:

   الف) کلیه هزینه‌ها و مخارج دادرسی که بیمه‌گذار به خواهان پرداخته است .

   ب) کلیه هزینه‌ها ومخارجی که بیمه‌گذار با رضایت کتبی بیمه­گر به عهده گرفته است .

   مشروط بر این که تعهدات بیمه‌گر تحت این بخش بیمه‌نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نکند.

   استثنائات ویژه بخش دو

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

   1- در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گذار است .

   2- هزینه‌های مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یک بیمه‌شده یا قابل بیمه شدن بوده است .

   3- خسارت وارد به اموال یا زمین یا ساختمان در نتیجه تکان خوردن یا جابه­جا کردن یا تضعیف تکیه­گاه و همچنین خسارتهای وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یا درنتیجه هریک از این حوادث وارد آمده باشد . (مگر این که از طریق الحاقی توافق خاصی به عمل آمده باشد ) .

   4- مسئولیت‌های ناشی از :

   الف) صدمات جسمانی یا بیماری کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضای خانواده آنان .

   ب) زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا در امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگر مربوط به اجرای طرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک بیمه‌نامه بیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران مؤسسات و اشخاص مذکور .

   پ) حوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده‌های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.

   ت) هرگونه موافقت بیمه‌گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت و میزان آن محرز باشد.

   شرایط ویژه‌ای که نسبت به بخش دو اعمال می‌شود:

   1- هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده ، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف بیمه‌گذار یا به نام او بدون موافقت کتبی بیمه‌گر معتبر نخواهد بود، بیمه‌گر چنانچه بخواهد می‌تواند دفاع از بیمه‌گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا برای جبران غرامت به نام بیمه‌گذار اقامه دعوی نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه‌گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمکهای لازم را در اختیار او بگذارد.

   2- درصورت وقوع حادثه بیمه­گر می­تواند تا میزانی که برای حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلا" با این عنوان پرداخت شده است ) یا هر مبلغ نازلتری که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهای ناشی از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد و متعاقب چنین پرداختی بیمه‌گر هیچ مسئولیت دیگری در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به شرح زیر جبران می‌نماید :

   استثنائات عمومی

   بیمه‌گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

   الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی،عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)،جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش‌های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

   ب ) واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو

   ج ) عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی.

   د ) توقف کار به طور کلی یا جزئی

   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه­نامه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه­نامه می‌باشد به عهده بیمه‌گذار است.

   مدت بیمه

   مسئولیت بیمه‌گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل عملیات ، تخلیه شد آغاز می‌شود .

   مسئولیت بیمه­گر برای قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه که تحویل شده یا به بهره­برداری رسیده است پایان یافته تلقی می­شود.

   اعتبار بیمه­نامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می­شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه­گر ممکن می­باشد .

   شرایط عمومی

   1- مسئولیت بیمه‌گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه‌نامه مشروط بر این است که بیمه‌گذار مقررات بیمه‌نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد ،انجام داده باشد.

   2- جدول مشخصات و بخش یا بخشهای این بیمه‌نامه جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب شده و اصطلاح" این بیمه‌نامه "هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه‌نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه‌نامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمه‌گذار باید به منظور جلوگیری از زیان یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیه­های معقول بیمه­گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه­های کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4- الف ) نمایندگان بیمه‌گر می‌توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه‌گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه‌گر بگذارد.

   ب ) بیمه‌گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه‌گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل آید.

   بیمه‌گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه‌گر را کسب کرده باشد.

   5- درصورت وقوع هر گونه حادثه­ای که بر طبق این بیمه‌نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه‌گذار باید :

   الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه‌گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب‌دیدگی، کلیه اقدام­هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.

   پ ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه‌گر قرار دهد.

   ت ) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه‌گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.

   ث ) در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدی با شکست حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد. بیمه‌گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، تعهدی نخواهد داشت.

   پس از آنکه بیمه‌گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه‌گر رساند، در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه‌گر تعیین و ابلاغ می‌شود، می‌تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موراد باید به نماینده بیمه‌گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.

   6- بیمه‌گذار متعهد است به هزینه بیمه‌گر اقدامهایی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه‌نامه بیمه شده‌اند) لازم می‌داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه‌گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه‌گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهای مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

   7- در هنگام هرگونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب این بیمه‌نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه­گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می‌شود ارجاع خواهد شد.

   اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می‌شود ارجاع خواهد گردید.

   درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه‌گر درمراجع قضایی قابل طرح نمی‌باشد.

   8- اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت یا توأم با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت تأیید ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمه‌گذار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود، یا هرگاه بیمه‌گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه‌گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه‌نامه منتفی خواهد شد.

   9- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه‌نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث ، بیمه­نامه دیگری نیز وجود داشته باشد ، بیمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود .

   بخش یک – خسارت مالی

   بیمه‌گر با بیمه‌گذار توافق می‌کند که هرگاه درطول مدت اعتبار بیمه‌نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحا" مستثنی شده به طور ناگهانی دچار اتلاف یا خسارت فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی شود، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض باشد، بیمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش‌بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.

   بیمه‌گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد به بیمه‌گذار پرداخت خواهد کرد، مشروط بر این که مبلغ جداگانه‌ای در جدول برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.

   استثنائات ویژه بخش یک

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

   الف) در هر حادثه ، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گذار است.

   ب ) خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تاخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.

   پ ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط .

   ت ) هزینه­های تعویض ، تعمیر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی ، این استثناء محدود به مصالح معیوب یا انجام کار غیر اصولی خواهد بود و شامل آسیب یا اتلاف به مواردی که به طور صحیح اجراء شده و در نتیجه حوادث ناشی از چنین مصالح معیوب یا کار غیر اصولی باشد نخواهد شد .

   ث ) فرسودگی ، خوردگی، فساد در اثر مواد شیمیایی ، زنگ­زدگی و همچنین خرابی معلول عدم استعمال و شرایط عادی جوی .

   ج ) شکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین اختلال در کار تاسیسات و ماشین­آلات و تجهیزات کارگاه .

   چ)اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده­های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی .

   ح ) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده­ها ، نقشه­ها ، صورتحسابها ، فاکتورها ، پولهای رایج ، تمبرها ، اسناد ، برات و سفته ، اسکناس ، اوراق بهادار و چکها .

   خ ) اتلاف یا خسارتهایی که در هنگام صورت­برداری موجودی کشف می­شود .

   مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می­شود

   شرط 1 – مبالغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه‌نامه مبالغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نباید کمتر از مبالغ زیر باشد :

   در مورد بندهای 1 و 2 ارزش کامل عملیات ساختمانی و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها ، هزینه­های حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادی که از طرف صاحبکار تهیه شده است.

   در مورد بند 4 ارزش تعویض ابزار ، تجهیزات و لوازم ساختمانی یا نصب ، (منظور هزینه تعویض اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و همان ظرفیت می­باشد ) .

   بیمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمت‌ها، برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه‌گر در بیمه‌نامه ملحوظ شود. (بند 3) .

   اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می‌بایست بیمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بیمه‌گذار تحت این بیمه‌نامه به تناسب مبلغ بیمه شده با مبلغی که می‌بایست بیمه شود کاهش می‌یابد.

   این شرط نسبت به هر یک از اقلام و هزینه‌ها به طور جداگانه اعمال می‌شود. ( ماده 10 قانون بیمه ) .

   شرط 2 – اساس پرداخت خسارت :

   با رعایت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه‌نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران می‌شود:

   الف ) در مورد خسارت قابل تعمیر ، هزینه تعمیرات لازم برای این که اقلام خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر می­شود .

   ب ) درصورت خسارت کلی، ارزش واقعی مورد بیمه بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی . این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه‌گذار شده و تا حدودی است که جزء مبالغ بیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد.

   بیمه‌گر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگری که مؤید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتهای قابل تعمیر باید تعمیر شود ، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.

   بیمه‌گر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی ، جزئی از تعمیرات قطعی بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود. هزینه مربوط به تغییرات،اضافات و یا بهسازی مشمول این بیمه­نامه نیست .

   شرط 3- گستره پوشش :

   هزینه­های اضافی برای اضافه­کاری ، کار در شب ،کار در هنگام تعطیلات رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحا" مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد .

   بخش دو- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

   بیمه‌گر خسارتهایی را که بیمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن می‌باشد .حداکثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد:

   الف)صدمات جسمانی یا بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود) .

   ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه‌ای در رابطه مستقیم با عملیات ساختمانی یا نصب اقلام بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه­نامه و در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد .

   هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند ، بیمه‌گر مبالغ زیر را نیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد کرد:

   الف) کلیه هزینه‌ها و مخارج دادرسی که بیمه‌گذار به خواهان پرداخته است .

   ب) کلیه هزینه‌ها ومخارجی که بیمه‌گذار با رضایت کتبی بیمه­گر به عهده گرفته است .

   مشروط بر این که تعهدات بیمه‌گر تحت این بخش بیمه‌نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نکند.

   استثنائات ویژه بخش دو

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

   1- در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گذار است .

   2- هزینه‌های مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یک بیمه‌شده یا قابل بیمه شدن بوده است .

   3- خسارت وارد به اموال یا زمین یا ساختمان در نتیجه تکان خوردن یا جابه­جا کردن یا تضعیف تکیه­گاه و همچنین خسارتهای وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یا درنتیجه هریک از این حوادث وارد آمده باشد . (مگر این که از طریق الحاقی توافق خاصی به عمل آمده باشد ) .

   4- مسئولیت‌های ناشی از :

   الف) صدمات جسمانی یا بیماری کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضای خانواده آنان .

   ب) زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا در امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگر مربوط به اجرای طرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک بیمه‌نامه بیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران مؤسسات و اشخاص مذکور .

   پ) حوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده‌های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.

   ت) هرگونه موافقت بیمه‌گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت و میزان آن محرز باشد.

   شرایط ویژه‌ای که نسبت به بخش دو اعمال می‌شود:

   1- هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده ، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف بیمه‌گذار یا به نام او بدون موافقت کتبی بیمه‌گر معتبر نخواهد بود، بیمه‌گر چنانچه بخواهد می‌تواند دفاع از بیمه‌گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا برای جبران غرامت به نام بیمه‌گذار اقامه دعوی نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه‌گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمکهای لازم را در اختیار او بگذارد.

   2- درصورت وقوع حادثه بیمه­گر می­تواند تا میزانی که برای حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلا" با این عنوان پرداخت شده است ) یا هر مبلغ نازلتری که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهای ناشی از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد و متعاقب چنین پرداختی بیمه‌گر هیچ مسئولیت دیگری در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.