x
   
 
  • بیمه فساد کالا در انبار سردخانه

   شرایط عمومی و اختصاصی

   استثنائات

   بیمه گر درموارد زیرتعهدی نخواهد داشت :

   1. فرانشیز مندرج در جدول مشخصات در هرحادثه که به عهده بیمه گذار می باشد ؛

   2. خسارت وارد به کالای انبار شده دراتاقهای سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج درجدول مشخصات ، به واسطه انحراف از درجه تبرید توصیه شده ، مگر این که فساد ناشی از آلودگی نشتی مبرد ویا یخ زدگی تصادفی کالا باشد ویا کالای تازه قبل از رسیدن به درجه تبرید توصیه شده خسارت ببیند . دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زمانی بلافاصله بعد از پایان سرد کنندگی که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هیچ فسادی اتفاق نمی افتد ؛

   3. خسارت وارد به کالای انبار شده ناشی از انقباض ، عیوب و یا امراض ذاتی ، فساد طبیعی ویا گندیدگی؛

   4. خسارت ناشی از انبار کردن نامناسب ، خسارت به مواد بسته بندی ، کافی نبودن جریان هوا ونوسان درجه حرارت ؛

   5. خسارت ناشی از تعمیر موقت ماشین آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین آلات ضمیمه چنانچه بدون اجازه بیمه گر انجام شده باشد ؛

   6. جرایم تأخیر ، خسارت عدم النفع ویا مسوولیت از هر قبیل ؛

   7. زیان یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ، ناشی از :

   الف - جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) ، جنگ داخلی ، یاغیگری ، بلوا ، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، دردست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی باسوءنیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ، ضبط ومصادره یا خرابی ، یا زیان وارده به اموال ، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .

   ب – واکنشهای هسته ای یا آلودگی های ناشی از تشعشعات هسته ای ورادیو اکتیو.

   ج – عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی .

   د – زیان یاآسیب به علت آتش سوزی، صاعقه مستقیم، انفجارشیمیایی، سیستم اطفای حریق وتخریب های ناشی ازآن ، سقوط هواپیما یا هر گونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیایی که از آنها سقوط کند . دزدی ، سرقت

   باشکستن حرز، ریزش وآوار ساختمان ، سیل ، طغیان آب ، زمین لرزه ، نشست ، رانش زمین ، بهمن ، تندباد ، گردباد ، فوران آتشفشان ، یا بلایای طبیعی مشابه .

   هرگاه درجریان طرح یاتعقیب دعوای قضایی یاهرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد بند « 7 الف » بالا اعلام دارد که از بین رفتن ، ویرانی ، آسیب دیدگی ، یا مسوولیتی مشمول این بیمه نیست ، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است .

   شرایط

   1. مسؤولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط براین است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده وبه سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد بیمه واظهار نامه های ماهانه به درستی پاسخ داده وکلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد .

   2. جدول مشخصات وپرسشنامه وپیشنهاد بیمه جزءلاینفک این بیمه نامه محسوب می شود واصطلاح « این بیمه نامه » هر بار که دراین قرار داد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات ، پرسشنامه وپیشنهاد بیمه نیز خواهد بود

   هرواژه ویا اصطلاحی که دریک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود ، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود .

   3. بیمه گذاربایدبه منظورجلوگیری از زیان یاآسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آوردوتوصیه های معقول بیمه گرراانجام دهد ومقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4. الف ) نمایندگان بیمه گرمی توانند در هرزمان مناسب موضوع مورد بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قراردهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطـر در اختیار نمایندگـان بیمه گر بگذارد .

   ب ) بیمه گذار ملزم است هر گونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله تلگرام یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند وبه هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمنیان از صحت کار اقلام بیمه شده باتوجه به اوضاع واحوال معمول دارد . درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تأمین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

   بیمه گذار نباید درموضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود ، مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد .

   5. درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که برطبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :

   الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا تلگرام مراتب را با ذکر نوع وحدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تأیید قرار دهد .

   ب ) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان یا آسیب دیدگی کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد .

   ج ) قسمتهای خسارت دیده رابه همان حال حفظ کندوبه منظوررسیدگی دراختیار نماینده یاکارشناس بیمه گر قرار دهد .

   د ) کلیه اطلاعات ومدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه ودراختیار او بگذارد .

   هـ ) درصورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقامهای انتظامی را مطلع نماید .

   بیمه گر درهیچ موردی درقبال زیان یا آسیب دیدگی که ظرف 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد تعهدی نخواهد داشت .

   پس از آن که بیمه گر برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند ، درمورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین وابلاغ می شود ، می تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند درسایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد وهرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد ، بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند .

   6. بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث ( به جز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند ) لازم می داند معمول دارد ، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد .غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آنرا دارد .اقدامات مذکور دراین بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

   7. هر گونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود ( با فرض معتبربودن بیمه نامه ) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد .

   اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند .موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید .

   در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ، کارشناسان ، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد .جلسه کارشناسی تحت ریاست سر کارشناس تشکیل خواهد شد قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد .

   8. الف ) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا به طوراغراق آمیزاعلام شده باشدویادرجهت اثبات ادعای فوق اظهارات یااطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه ازدرجه اعتبارساقط است و بیمه گرمسؤول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود .

   ب ) هر گاه بیمه گر در خصوص خسارتی از خود سلب مسؤولیت کند ، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا در صورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط «بند 7 » این بیمه نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد ، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد .

   9. اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد ، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسؤول جبران خسارت خواهد بود .

   10. بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند.درآن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد .بیمه گر نیز می تواند با اخطار یک هفته

   این بیمه نامه را فسخ نماید ، دراین صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد پس از کسر هزینه های کارشناسی و هر گونه تخفیف بلند مدت اعمال شده به بیمه گذار مسترد دارد .

   11. تحت بیمه نامه ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه گذار را به نام خود خواهد داشت . ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تأیید بیمه گذار هر گونه خسارت قابل رداخت را دریافت وحقوق بیمه گذار را منتقل نماید ، حتی اگر ذینفع بیمه نامه را در اختیار نداشته باشد .درصورت پرداخت خسارت ، بیمه گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه گذار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید .

   12. خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود .بیمه گذار می تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه گر واحراز مسؤولیت وی تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید ، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه گذار خسارت قابل پرداخت نباشد مدت های فوق به حال تعلیق درمی آید .

   بیمه گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید :

   الف ) هر گاه شک و تردید نسبت به حق بیمه گذار به دریافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواد بود .

   ب ) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود .

   شرایط خصوصی

   این بیمه نامه فقط با رعایت موارد زیرکاربرد دارد :

   1. ماشین آلات سردکننده مندرج در فهرست ماشین آلات منضم به پرسشنامه و پیشنهاد این بیمه نامه می بایست دارای بیمه نامه معتبر شکست ماشین آلات باشد ؛

   2. ماشین آلات بیمه شده مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بوده و یا به سیستم اعلام خطر خودکار در محلی که افراد حضور دائمی دارند متصل باشد ؛

   3. کالا در محفظه های کنترل اتمسفر انبار نشده باشد ؛

   4. در هنگام زیان یا آسیب ، کالا در محفظه های سردخانه انبار شده باشد ؛

   5. بیمه گذار می بایست دفتر نشان دهنده موجودی روزانه را که در آن نوع ، مقدار ، ارزش کالای انبار شده ، شروع و پایان انبارداری برای هر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد نگهداری نماید؛

   6. بیمه گذار در طول مدت انبارداری می بایست شرایط کالای انبارشده را روزانه و درجه حرارت را حداقل سه نوبت ، در روز در دفتر ثبت نموده وهر چهارده روز یکبار درجه حرارت تثبیت شده از طریق دماسنج مستقل و تنظیم شده را مورد بررسی قرار دهد .

   شرایط ومقررات

   شرط اول – مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده برابر حداکثر قیمت تقریبی فروش قابل حصول کالای انبار شده در مدت بیمه نامه می باشد .مبلغ مذکور باید توسط بیمه گذار در جدول پرسشنامه درج و قبل از تاریخ شروع بیمه نامه به بیمه گر تسلیم شده باشد بیمه گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدارکالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است به بیمه گر تسلیم نماید .

   اظهار نامه ماهانه براساس قیمت فروش قابل حصول برای دریافت کالاها خواهد بود .رونوشت دفتر موجودی و اظهارنامه جزء لاینفک بیمه نامه تلقی می گردد .مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداخت شده برای باقیمانده مدت بیمه نامه کاهش خواهد یافت مگر این که مبلغ مورد بیمه با پرداخت حق بیمه اضافی به صورت روزانه به حالت اولیه برگردانده شود .این حق بیمه اضافی در تعدیل نهایی حق بیمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد .

   شرط دوم – حق بیمه :

   حق بیمه اولیه پس از دریافت بیمه نامه و کلیه حق بیمه های تمدیدی نیز درآغاز مدت تمدید پرداخت خواهد شد .مالیاتها و سایر هزینه های مندرج در بیمه نامه و یا صورتحساب حق بیمه همراه با حق بیمه پرداخت خواهد شد .حق بیمه قابل پرداخت در شروع هرسال بیمه ای براساس هفتادو پنج درصد مبلغ مورد بیمه که در جدول مشخص شده است به عنوان حق بیمه موقت تلقی خواهد شد ، مشروط برآن که درپایان سال براساس رونوشت دفاتر و یا رونوشت اظهارنامه های ماهانه موجودی کالا که به بیمه گر تسلیم می شود تعدیل گردد . هر گاه براساس اطلاعات ارائه شده درپایان هر سال بیمه ای حق بیمه موقت پرداخت شده زیاد منظور شده باشد حق بیمه تعدیل خواهد شد ، مشروط براین که کل حق بیمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حق بیمه کامل که براساس مبلغ مورد بیمه مندرج در جدول مشخص شده است کمتر نباشد .هرگونه اختلاف محاسبه حق بیمه ناشی از عمل بیمه گذار با ارسال صورتحساب تعدیل شده حق بیمه از طرف بیمه گر ظرف مدت یک ماه تسویه خواهد شد .

   شرط سوم – اساس محاسبه خسارت :

   کلیه خسارات براساس مبلغ مندرج دراظهارنامه ماهانه بلافاصله قبل از وقوع خسارت و یا قیمت فروش قابل دریافت ، هرکدام کمتر باشد تسویه خواهد شد . درزمان تعیین خسارت ، بیمه گر کلیه شرایطی را که ممکن است در تعیین خسارت مؤثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کالا و هزینه های انبارداری به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های انبارداری مزبور در نظر خواهد گرفت .

   هر گاه پس از وقوع خسارت جزئی مشخص شود که مبلغ مندرج درآخرین اظهارنامه ماهانه کمتر از مبلغی است که می بایست اظهار می شد دراین صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغی که بایستی اظهار می شد کاهش خواهد یافت ( ماده 10 قانون بیمه