x
   
 
  • بیمه تجهیزات الکترونیکی

   شرایط عمومی و اختصاصی

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن ، بیمه­گر خسارت بیمه­گذار را به شرح زیر جبران می­نماید . اقلام بیمه شده در حال کار ، توقف ، پیاده کردن ، به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه می­باشد . در هر حال اعتبار بیمه از زمانی شروع می­شود که آزمایش و به کار افتادن با موفقیت انجام شده باشد .

   استثنائات عمومی

   بیمه­گر اتلاف یا آسیب وارده را که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد ، جبران نخواهد کرد :

   الف) جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) ، جنگ داخلی ، یاغیگری ، بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ، ضبط و مصادره ، تخریب یا زیان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .

   ب) واکنش­های هسته­ای یا آلودگی­های ناشی از تشعشعات هسته­ای و رادیواکتیو .

   ج ) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه­گذار یا کارکنان وی .

   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه­گر به استناد استثنائات بند «الف» اعلام دارد که از بین رفتن ، ویرانی ، آسیب­دیدگی ، یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست ، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می­باشد به عهده بیمه­گذار است .

   شرایط عمومی

   1- مسئولیت بیمه­گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه­نامه مشروط براین است که بیمه­گذار مقررات بیمه­نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد .

   2- جدول مشخصات و بخش یا بخش­های این بیمه­نامه جزءلاینفک بیمه­نامه محسوب می­شود و اصطلاح «این بیمه­نامه » هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش­ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه­نامه یا جدول مشخصات یا در بخش و یا بخش­های آن به معنی خاص بکاربرده شود ، همه جای بیمه­نامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمه­گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب­دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه­های معقول بیمه­گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه­های کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4- الف) نمایندگان بیمه­گر می­توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند . بیمه­گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه­گر بگذارد .

   ب) بیمه­گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه­گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدام­های احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق­بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

   بیمه­گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه­گر را کسب کرده باشد .

   5- درصورت وقوع هرگونه حادثه­ای که بر طبق این بیمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه­گذار باید :

   الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه­گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تایید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب­دیدگی ، کلیه اقدام­هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد .

   ج) قسمت­های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه­گر قرار دهد.

   د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه­گر را تهیه و در اختیار او بگذارد .

   ه) درصورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام­های انتظامی را مطلع نماید .

   بیمه­گر در هیچ مورد در قبال اتلاف یا آسیب­دیدگی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد ، تعهدی نخواهد داشت .

   پس از آن که بیمه­گذار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه­گر رساند ،درمورد خسارت­های جزئی که حدود آن توسط بیمه­گر تعیین و ابلاغ می­شود ، می­تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد ، بیمه­گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمت­های خسارت دیده اقدام کند . بیمه­گر در قبال اقلام بیمه شده تحت این بیمه­نامه درصورتی که بعد از خسارت بدون موافقت بیمه­گر تعمیر یا تعمیر موقت گردیده و به کار روند تعهدی نخواهد داشت .

   6- بیمه­گذار متعهد است به هزینه بیمه­گر اقداماتی را که بیمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه­نامه بیمه شده­اند ) لازم می­داند معمول دارد ، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه­گر قرار گیرد اعم است از خسارت­هایی که بیمه­گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت­هایی که به موجب این بیمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .

   اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه­گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

   7- هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه­نامه پرداخت شود ( با فرض معتبر بودن بیمه­نامه) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می­شود ارجاع خواهد شد.

   اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می­شود ارجاع خواهد گردید .

   درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه­گردر مراجع قضایی قابل طرح نمی­باشد .

   8- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه­گذار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق­آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود ، در آن صورت این بیمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه­نامه نخواهد بود.

   ب) هرگاه بیمه­گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند "7" این بیمه­نامه،ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه­گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه­نامه منتفی خواهد شد.

   9- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه­نامه ، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث ،بیمه­نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

   10- بیمه­گذار می­تواند این بیمه­نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه­گر حق­بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه­گر نیز می­تواند با اخطار یک هفته­ای این بیمه­نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه­گر موظف است حق­بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی­باشد پس از کسر هزینه­های کارشناسی به بیمه­گذار مسترد دارد.

   11- تحت بیمه­نامه­ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه­گذار را به نام خود خواهد داشت . ذینفع همچنین حق­خواهد داشت بدون تایید بیمه­گذار خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه­گذار را منتقل نماید، حتی اگر ذینفع ، بیمه­نامه را در اختیار نداشته باشد . درصورت پرداخت خسارت ، بیمه­گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه­گذار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید .

   12- خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه­گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه­گذار می­تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه­گر و احراز مسئولیت وی، تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید ، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه­گذار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدت­های فوق به حال تعلیق در می­آید .

   بیمه­گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید :

   الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه­گذار به دریافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه­گر خواهد بود.

   ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد ، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.

   بخش یک - خسارت مالی

   محدوده پوشش بیمه­ای

   بیمه­گر و بیمه­گذار موافقت می­نمایند که در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا در مدتی که بعدا" بیمه­نامه تمدید شود با پرداخت حق­بیمه از طرف بیمه­گذار و قبول آن از طرف بیمه­گر درصورتیکه هریک از اقلام یا قسمت­هایی که در جدول مشخصات درج شده است به هر علت جز عللی که صریحا" مستثنی شده ، دستخوش اتلاف یا آسیب­دیدگی فیزیکی، ناگهانی و پیش­بینی نشده گردد به نحوی که تعمیر یا تعویض آن ضرورت داشته باشد ، بیمه­گر خسارت وارد به بیمه­گذار را که ناشی ازآن اتلاف یا آسیب­دیدگی باشد با پرداخت وجه نقد ، تعویض یا تعمیر (بر حسب انتخاب بیمه­گر) جبران نماید .

   میزان خسارت قابل پرداخت در طی مدت قرارداد برای هر قلم از اقلام مورد بیمه از مبلغی که در جدول مشخصات تعیین شده و در مجموع از جمع مبالغی که در جدول مذکور نوشته شده است، تجاوز نخواهد کرد .

   استثنائات مربوط به بخش یک

   بیمه­گر در موارد زیر تعهدی ندارد :

   الف) درصورت وقوع هر حادثه ، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب­دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه­گذار می­باشد .

   ب) اتلاف یا آسیب­دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از زلزله ، آتشفشفان ، زلزله دریایی ، تندباد ،گردباد یا طوفان .

   ج ) اتلاف یا آسیب­دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از دزدی .

   د)اتلاف یا آسیب­دیدگی که منشأ آن معایب و نواقصی باشد که در زمان شروع اعتبار بیمه­نامه وجود داشته و بیمه­گذار یا نماینده او از آن مطلع بوده است ، خواه بیمه­گر از این معایب و نواقص آگاه باشد یا نباشد .

   ه ) اتلاف یا آسیب­دیدگی که مستقیما" یا بطور غیرمستقیم به علت نقص یا قطع گاز ، آب یا برق یا سایر خدمات باشد .

   و) اتلاف یا آسیب­دیدگی که مستقیما" ناشی از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگی و استهلاک معمولی ، سوراخ شدن یا ایجاد حفره ، ساییدگی ، تحلیل رفتگی و خوردگی ، زنگ زدگی ، قشر گرفتگی یا فساد تدریجی در اثر شرایط جوی .

   ز) هرگونه هزینه­ای که در مورد رفع نواقص کارکـرد ایجاد شود ، مگر این که چنین نواقصی به علت اتلاف یا آسیب­دیدگی قابل پرداخت به اقلام بیمه شده وارد شده باشد .

   ح) هرگونه هزینه­ای که در مورد نگهداری اقلام بیمه شده ایجاد شود. این استثناء همچنین قطعاتی را که در جریان عملیات نگهداری تعویض می­شود شامل می­گردد .

   ط )اتلاف یا آسیب­دیدگی که سازنده یا فروشنده اقلام مورد بیمه به موجب قانون یا قراردادمسئول جبران آن است .

   ی ) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات اجاره یا کرایه شده که به موجب قانون یا قرارداد اجاره یا قرارداد نگهداری ، مالک مسئول جبران آن است .

   ک ) هرنوع زیان یا مسئولیت تبعی .

   ل) اتلاف یا آسیب­دیدگی لامپها ، شیرها ، لوله­ها ، نوارها ، فیوزها ، خمیرهای عایق ( نشت­گیر) ، تسمه­ها ، سیمها ، زنجیرها ، لاستیک­ها ، ابزار قابل تعویض ، سیلندرهای حکاکی شده ، اشیاء ساخته شده از شیشه ، چینی یا سرامیک ، غربالها یا منسوجات و اشیاء بافته شده یا هرگونه مواد واسطه­ای ( مانند انواع روغن ، سوخت نفتی ، مواد شیمیایی ) .

   م ) عیوب ظاهری مانند خراش روی سطح رنگ­آمیزی شده ، صیقلی شده یا لعاب داده شده .

   مواردی را که در بندهای «ل» و «م» قید شده است ، درصورتی که خسارت ناشی از اتلاف یا آسیب­دیدگی وارد به اقلام بیمه شده و مورد تعهد باشد بیمه­گر ملزم به جبران آن است .

   مقررات مربوط به بخش یک

   شرط 1-مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه­نامه مبلغ بیمه شده معادل ارزش جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و از همان ظرفیت می­باشد . بدین معنی که ارزش جایگزینی شامل: کرایه ، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه و هزینه نصب است .

   اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد ، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال می­شود (ماده 10 قانون بیمه ).

   شرط 2- اساس جبران خسارت :

   الف) درصورتی که آسیب وارد به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد ،بیمه­گر هزینه­های ضروری به منظور بازگرداندن اقلام آسیب­دیده به حالت اولیه بعلاوه هزینه­های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه­گذار انجام پذیرد، بیمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر را به اضافه درصد معقولی برای هزینه­های بالاسری به بیمه­گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه­ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسرنمی­شود لکن ارزش بازیافتی درمحاسبه منظورمی­گردد .

   اگر هزینه تعمیرات فوق­الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، خسارت کلی تلقی شده و نحوه جبران مطابق بند «ب» زیر خواهد بود.

   ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه­گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه­های عادی حمل ، هزینه نصب ، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه تا حدودی که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد . در محاسبه ارزش واقعی ، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد.

   ضمنا" بیمه­گر هزینه­های جداسازی قطعات آسیب­دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت ، از این پس قطعه از بین رفته تحت پوشش بیمه نخواهد بود ، کلیه اطلاعات لازم مربوط به قطعه جایگزین شده بایستی در جدول مشخصات درج گردد . (بیمه­گر ممکن است با درخواست صدور الحاقی جهت پوشش قطعه جایگزین شده با ارزش کامل جایگزینی موافقت نماید ) . از زمان وقوع حادثه قابل جبران مبلغ بیمه شده برای مدت باقیمانده به میزان خسارت پرداختی کاهش می­یابد مگر آن که مبلغ بیمه شده مجددا" به میزان قبلی برگردانده شود.

   هرگونه هزینه­های اضافی برای اضافه­کاری ، کار در شب ، کار در تعطیلات رسمی یا حمل و نقل سریع، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد .

   هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا بازدیدهای فنی تحت پوشش این بیمه­نامه نمی­باشد .هرگونه هزینه­های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه­گر خواهد بود که جزء هزینه­های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه­های تعمیر تجاوز نکند.

   بیمه­گر تنها زمانی هزینه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه­ها و یا تعویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه­گر قرار گرفته باشد .

   بخش دو - آسیب به نرم­افزار ( ابزار ذخیره داده­ها )

   محدوده پوشش :

   بیمه­گر و بیمه­گذار موافقت می­نمایند هرگاه نرم­افزارهایی که در جدول مشخصات قید شده و به کمک آنها اطلاعاتی ذخیره شده است که می­تواند مستقیما" در سیستم پردازش اطلاعات الکترونیکی عمل کند ، دچار خسارت مادی که به موجب مندرجات بخش یک این بیمه­نامه قابل جبران است شود، بیمه­گر جبران خسارت را در قبال بیمه­گذار به نحوی که پیش­بینی شده به عهده می­گیرد . میزان تعهد بیمه­گر در صورت اتلاف و یا آسیب­دیدگی در مدت اعتبار بیمه از مبلغی که برای هر نرم­افزار در جدول مشخصات تعیین شده و در مجموع از کل مبالغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. تعهد بیمه­گر مشروط بر این است که اتلاف یا آسیب­دیدگی در مدت اعتبار بیمه که در جدول مشخصات قید شده یا در هر مدت بعدی که بیمه­گر با پرداخت حق­بیمه از طرف بیمه­گذار با تمدید بیمه­نامه برای آن مدت موافقت کند ، اتفاق افتاده باشد . این پوشش زمانی اعمال می­گردد که نرم­افزارهای بیمه شده در محل مخصوص به خود نگهداری شود.

   استثنائات ویژه بخش دو

   بیمه­گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

   الف) فرانشیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه­گذار می­باشد .

   ب) هر نوع هزینه­ای که ناشی از برنامه­ریزی نادرست ، اشتباه در تایپ کردن ، اشتباه در درج اطلاعات یا طبقه­بندی آنها ، حذف ناآگاهانه اطلاعات یا به دور انداختن ناآگاهانه نرم­افزار و نیز از بین رفتن اطلاعات ناشی از حوزه مغناطیسی باشد .

   ج ) خسارت­های غیر مستقیم و تبعی از هر نوع که باشد .

   مقررات مربوط به بخش دو

   شرط 1- مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه­نامه ضروری است مبلغ بیمه شده برابر باشد با مبلغی که برای اصلاح و ترمیم نرم­افزارها لازم است به نحوی که جنس نو جایگزین جنس از بین رفته و آسیب دیده شود و اطلاعات از دست رفته مجددا" پردازش گردد .

   شرط 2- اساس جبران خسارت :

   بیمه­گر ظرف مدت دوازده ماه از تاریخ وقوع حادثه، هزینه­هایی را که بیمه­گذار منحصرا" برای ترمیم و اصلاح نرم­افزارها به منظور برگرداندن آنها به وضعیت قبل از وقوع حادثه متحمل می­شود پرداخت خواهد کرد . هرگاه تهیه مجدد اطلاعات از دست رفته لازم نباشد یا تهیه مجدد آن پس از گذشت دوازده ماه از تاریخ وقوع حادثه مفید و موثر نباشد ، در این صورت بیمه­گر فقط نسبت به پرداخت هزینه­های جایگزینی نرم­افزارهای نو به جای آنهایی که آسیب دیده یا از دست رفته متعهد می­باشد . از زمان وقوع حادثه مبلغ بیمه شده برای مدت باقی مانده به میزان خسارت پرداختی کاهش می­یابد مگر آن که مبلغ بیمه شده مجددا" به میزان قبلی برگردانده شود.

   بخش سه - هزینه­های اجاره یا بکارگیری دستگاه­های جایگزین

   محدوده پوشش :

   بیمه­گر و بیمه­گذار توافق دارند هرگاه خسارت مالی که به موجب بخش یک این بیمه­نامه قابل جبران است اتفاق افتد و منجر به قطع کامل یا جزئی کار تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات که در جدول مشخصات قید شده است بشود ، بیمه­گر هزینه­های اضافی بدون پوشش در این بیمه­نامه را که بیمه­گذار به دلیل اجاره یا استفاده از تجهیزات پردازش اطلاعات جایگزین متحمل شده به بیمه­گذار پرداخت نماید.

   مبلغ پرداختی در این مورد از مبلغ پیش­بینی شده برای جبران زیان روزانه و در مجموع از مبلغ بیمه شده برای مدت اعتبار بیمه­نامه تجاوز نخواهد کرد. تعهد بیمه­گرمشروط بر آن است که قطع کار در مدت اعتبار بیمه­نامه مندرج در جدول مشخصات یا در هر مدت بعدی که بیمه­گر با پرداخت حق­بیمه از طرف بیمه­گذار با تمدید بیمه­نامه برای آن مدت موافقت کند ، اتفاق افتاده باشد .

   استثنائات ویژه بخش سه

   بیمه­گر نسبت به هزینه­های اضافی که ناشی از موارد زیر باشد تعهدی نخواهد داشت :

   الف) مقرراتی که از طرف مقامات دولتی وضع می­شود و برای بازسازی یا عملکرد تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات محدودیتی را ایجاد می­کند .

   ب) بیمه­گذار سرمایه لازم را برای تعمیرات یا جایگزین کردن تجهیزات آسیب­دیده یا از بین رفته نتواند به موقع فراهم نماید .

   مقررات مربوط به بخش سه

   شرط 1- مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه­نامه ضروری است که مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغی باشد که بیمه­گذار باید به عنوان هزینه­های اضافی برای دوازده ماه بهره­برداری از تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات که عملکرد مشابهی با تجهیزات بیمه شده داشته­اند، پرداخت کند . مبلغ بیمه شده باید براساس مبالغی که با توافق طرفین برای هر روز و هر ماه در جدول مشخصات قید شده معین گردد . بیمه­گر همچنین هزینه­های پرسنلی بیمه­گذار و هزینه­های نقل و انتقال تجهیزات و لوازمی که متعاقب وقوع حادثه­ای مربوط به این بخش بیمه­گذار متحمل می­گردد مشروط بر آن که مبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات قید شده باشد ، پرداخت خواهد کرد .

   شرط 2- اساس جبران خسارت :

   در صورت از کار افتادگی تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات بیمه شده و به اثبات رسیدن ضرورت استفاده از تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات جایگزین ، بیمه­گر حداکثر برای دوره توافق شده متعهد پرداخت خسارت خواهد بود. دوره پرداخت خسارت از لحظه بکارگیری تجهیزات جایگزین شروع می­گردد .

   بیمه­گذار آن بخش از هر خسارت را که برابر فرانشیز زمانی می­باشد متحمل خواهد شد .

   هرگاه به دنبال از کار افتادن تجهیزات الکترونیکی پردازش اطلاعات بیمه شده ،معلوم گردد که هزینه­های اضافی متحمل شده در طول مدت توقف بیش از سهم متناسب با مبلغ بیمه شده سالانه که در این دوره به کار رفته میباشد بیمه­گر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربوط به آن بخش از مبلغ بیمه شده سالانه مورد توافق که در مدت توقف مورد استفاده قرار گرفته متعهد می­باشد . دوره توافق شده برای پرداخت خسارت باید دقیقا" رعایت گردد . بیمه­گر هنگام محاسبه خسارت می­بایستی هرگونه صرفه­جویی در هزینه­ها را در نظر بگیرد .

   از تاریخ وقوع خسارت قابل جبران ، مبلغ بیمه شده برای بقیه مدت بیمه شده به میزان مبلغ خسارت پرداخت شده کاهش می­یابد ، مگر آن که مبلغ بیمه شده با توافق طرفین در حد میزان قبلی تثبیت شود.