x
   
 
  • بیمه شکست ماشین آلات

   شرایط عمومی و اختصاصی

   براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه کارآفرین که از این پس بیمه‌گر خوانده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخ­های مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه­گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقی‌های صادره، بدینوسیله گواهی می­شود :

   هرگاه درطول مدت بیمه مندرج در جدول ، یا هر مدت پس از آن که بیمه­گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه­گر حق بیمه را برای تمدید بیمه­نامه بپذیرد اقلام (یا هر قسمت مربوط به آن) مذکور در جدول مشخصات، مادامی که در محل­های تعیین شده مستقر باشند دچار هرگونه اتلاف یا آسیب فیزیکی ناگهانی و پیش­بینی نشده ناشی از عوامل زیر گردند:

   نقایص مربوط به ریخته­گری و مواد، طراحی غلط ، عیوب و نقایص مربوط به ساخت یا نصب ، اجرای نادرست کار، عدم مهارت، بی­دقتی، کم شدن آب در دیگ­های بخار، انفجار فیزیکی ، از هم گسستگی به سبب نیروی گریز از مرکز ، اتصال کوتاه، طوفان، یا هر علت دیگری که به طور مشخص مستثنی نشده باشد، به نحوی که مستلزم تعمیر یا تعویض آن باشد، بیمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه­ای پیش­بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.

   این بیمه­نامه در مورد اقلام بیمه شده درصورتی کاربرد خواهد داشت که آزمایش در زمان کارکرد یا توقف دستگاه یا در زمان پیاده کردن دستگاه یا در حین انتقال درمحل تاسیسات یا نصب مجددبا موفقیت انجام­شده­باشد.

   استثنائات

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد :

   فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بیمه­گذار است. اگر در یک حادثه بیش از یک قلم از اقلام مورد بیمه اتلاف یا آسیب دیده باشد، فقط بیشترین رقم فرانشیز بعهده بیمه­گذار می­باشد.
   اتلاف یا آسیب وارد شده به ابزارهای قابل تعویض از قبیل حدیده شده، قالب­ها، سیلندرهای کنده کاری شده، قطعاتی که به سبب استفاده و یا به طور طبیعی موجب استهلاک یا فرسودگی آنها می­شود، از قبیل جداره­های نسوز، چکش­های ضربه­ای، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسمه­های متحرک، تایرهای لاستیکی، مواد به حرکت درآورنده از قبیل روغن­ها، سوخت­ها و کاتالیزورها .
   اتلاف یا آسیب به علت آتش­سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیایی (جز انفجار گاز در تنوره دیگ بخار)، سیستم اطفای حریق یا تخریب­های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیائی که از آنها سقوط کند ، دزدی ساده، سرقت با شکستن حرز یا تلاش برای آن، ریزش و آوار ساختمان­ها، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست، رانش زمین، بهمن، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه.
   اتلاف یا آسیب­دیدگی که سازنده ، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد.
   اتلاف یا آسیب­دیدگی­معلول نقایص یاعیوبی که درزمان شروع بیمه­نامه وجود داشته وبیمه­گذاریا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمه­گر نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد.
   اتلاف یا آسیب­دیدگی ناشی از عمل یا قصور عمدی بیمه­گذار یا نمایندگان وی.
   اتلاف یا آسیب­دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش، اعتصاب کارگران، یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش­های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا مرتبط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف ، ضبط و مصادره یا خرابی، یا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
   هرگونه پیامد ناشی از واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات یا آلودگی­های رادیواکتیو .
   اتلاف یا آسیب­دیدگی که نتیجه مستقیم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگی و پارگی ، ایجاد حفره، سائیدگی، خوردگی، زنگ­زدگی، جرم گرفتگی دیگ بخار) .
   خسارت غیر مستقیم یا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت، پرداخت­های اضافی برای جبران خسارت مادی مقرر در بیمه­نامه. هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه­گر به استناد بند "7" بالا اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب­دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می­باشد به عهده بیمه­گذار است.


   مقـررات

   شرط 1 – مبلغ بیمه شده :

   به موجب این بیمه‌نامه مبلغ بیمه شده معادل ارزش جایگزینی ماشین­آلات مورد بیمه با ماشین­آلات جدید از همان نوع و از همان ظرفیت می­باشد. بدین معنی که ارزش جایگزینی شامل کرایه، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه و هزینه نصب است.

   اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هر یک از آنها به طور جداگانه اعمال می‌شود (ماده 10 قانون بیمه).

   شرط 2 – اساس جبران خسارت :

   الف) در صورتی که آسیب وارد به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه­گر هزینه­های ضروری به منظور بازگرداندن ماشین آسیب دیده به حالت اولیه به علاوه هزینه­های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه­گذار انجام پذیرد، بیمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر به اضافه درصد معقولی برای هزینه­های بالاسری به بیمه­گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه­ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسر نمی­شود لکن ارزش بازیافتی در محاسبه منظور می­گردد. اگر هزینه تعمیرات فوق­الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلی تلقی شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) زیر خواهد بود.

   ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه­گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه­های عادی حمل، هزینه نصب و عوارض گمرکی متعلقه مشروط بر این که چنین هزینه­هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.

   در محاسبه ارزش واقعی، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد.

   ضمناً بیمه­گر هزینه­های جداسازی قطعات آسیب دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزینه­های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد.

   هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا بازدیدهای فنی، تحت پوشش این بیمه­نامه نمی­باشد. هرگونه هزینه­های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه­گر خواهد بود که جزء هزینه­های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه­های تعمیر تجاوز نکند.

   بیمه­گر تنها زمانی هزینه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاهها و یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه­گر قرار گرفته باشد.

   شرایـط

   1- مسئولیت بیمه‌گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه‌نامه مشروط بر این است که بیمه‌گذار مقررات بیمه‌نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.

   2- جدول مشخصات جزء لاینفک این بیمه‌نامه محسوب می‌شود و اصطلاح" این بیمه‌نامه" هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات نیز خواهد بود.

   هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه­نامه یا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه­نامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمه‌گذارباید به منظور جلوگیری ازاتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه­خود کلیه­اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد ومقررات قانونی وتوصیه‌های کارخانه سازنده رارعایت­کند.

   4- الف) نمایندگان بیمه‌گر می‌توانند در هر زمان مناسب موضوع مورد بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه‌گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه‌گر بگذارد.

   ب) بیمه‌گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه‌گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

   بیمه‌گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه‌گر را کسب کرده باشد.

   5- درصورت وقوع هر گونه حادثه­ای که بر طبق این بیمه‌نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه‌گذار باید :

   الف) بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه‌گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب‌دیدگی, کلیه اقدام­های منطقی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.

   ج) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه‌گر قرار دهد.

   د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه­گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.

   بیمه‌گر در هیچ مورد در قبال اتلاف یا آسیب‌دیدگی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.

   پس از آنکه بیمه‌گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه‌گر رساند، در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه‌گر تعیین و ابلاغ می‌شود، می‌تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه‌گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند.

   بیمه­گر درقبال اقلام بیمه شده تحت این بیمه­نامه درصورتی که بعد از خسارت بدون موافقت بیمه­گر تعمیر یا تعمیر موقت گردیده و به کار روند تعهدی نخواهد داشت.

   6- بیمه‌گذار متعهد است به هزینه بیمه‌گر اقداماتی را که بیمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه‌نامه بیمه شده‌اند) لازم می‌داند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه­گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه‌گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.

   7- هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه‌نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه­نامه) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می‌شود ارجاع خواهد شد.

   اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می‌شود ارجاع خواهد گردید.

   درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهد کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه‌گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی‌باشد.

   8- بیمه­گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:

   الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه­گذار به دریافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه­گر خواهد بود.

   ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.

   9- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه­گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا به طور اغراق­آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه­نامه نخواهد بود.

   ب) هرگاه بیمه­گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند "7" این بیمه­نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه­گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این بیمه­نامه منتفی خواهد شد.

   10- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه‌نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه‌نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

   11- بیمه­گذار می­تواند این بیمه­نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه­گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه­گر نیز می­تواند با اخطار یک هفته­ای این بیمه­نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه­گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی­باشد، پس از کسر هزینه­های کارشناسی به بیمه­گذار مسترد دارد