بیمه های مهندسی دوره بهره برداری

X
   
 
  • بیمه سازه های تکمیل شده

   معرفی بیمه نامه

   بیمه سازه های تکمیل شده

   تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث میتوانستند تحت پوشش بیمه CAR قرار گیرند در زمان بهره برداری میتوانند تحت پوشش بیمه CECR قرار داده شوند. براساس این بیمه نامه بیمه گذار دربرابر زیانها و خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد دراثر عوامل و حوادثی که در بیمه نامه نامبرده شده پوشش بیمه ای خریداری مینماید