x
   
 
  • بیمه تمام خطر نصب

   شرایط عمومی و اختصاصی

   براساس پیشنهاد کتبی بیمهگذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی کارآفرین که از این پس بیمهگر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمهگذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمهنامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمهگذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمهنامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقیهای مربوط ، بیمهگر خسارت بیمهگذار را به شرح زیر جبران مینماید:

   استثنائات عمومی

   بیمهگر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

   الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران, جنبشهای دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره, تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی(DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

   ب) واکنشهای هستهای, تشعشعات اتمی یا آلودگیهای رادیواکتیو .

   پ ) عمل یا سهلانگاری عمدی بیمهگذار یا نمایندگان وی.

   ت) توقف کار به طور کلی یا جزئی.

   هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمهگر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیبدیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه میباشد به عهده بیمهگذار است.

   مدت بیمه

   مسوولیت بیمهگر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد، پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد آغاز میشود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش با بار, بنابر اینکه کدامیک زودتر انجام شود و حداکثر چهار هفته بعد از شروع آزمایشها پایان میپذیرد، مگر آن که قبلا" به طور کتبی توافق دیگری شده باشد.

   اگر آزمایش و یا بهرهبرداری یا تحویل تنها نسبت به بخشی از تاسیسات یا نسبت به یک یا چند ماشین انجام گیرد، تامین بیمهگر و کلیه مسئوولیتهای مربوط به این بخش از تاسیسات و ماشین یا ماشینها خاتمه میپذیرد و نسبت به قسمتهای دیگر تاسیسات یا ماشینهای دیگر ادامه مییابد.

   نسبت به اشیاء دست دوم مورد نصب تعهد بیمهگر در لحظه شروع آزمایش خاتمه مییابد.

   اعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی میشود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمهگر ممکن میباشد.

   شرایط عمومی

   1- مسئولیت بیمهگر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمهنامه مشروط بر این است که بیمهگذار مقررات بیمهنامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.

   2- جدول مشخصات و بخش یا بخشهای این بیمهنامه جزء لاینفک بیمهنامه محسوب میشود و اصطلاح" این بیمهنامه "هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمهنامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن به معنی خاص به کار برده شود , همه جای بیمهنامه دارای همان معنی خواهد بود.

   3- بیمهگذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیههای معقول بیمهگر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیههای کارخانه سازنده را رعایت کند .

   4- الف) نمایندگان بیمهگر میتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمهگذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمهگر بگذارد.

   ب) بیمهگذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمهگر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر بعمل آید.

   بیمهگذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمهگر را کسب کرده باشد.

   5- درصورت وقوع هر گونه حادثه­ای که بر طبق این بیمهنامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمهگذار باید :

   الف بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمهگر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.

   ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیبدیدگی, کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.

   پ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمهگر قرار دهد.

   ت کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمهگر را تهیه و دراختیار او بگذارد.

   ث) در مواردی که خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت با شکست حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد. بیمهگر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیبدیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.

   پس از آنکه بیمهگذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمهگر رساند, در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمهگر تعیین و ابلاغ میشود, میتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمهگر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر, خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمهگر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد, بیمهگذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمهگر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.

   6- بیمهگذار متعهد است به هزینه بیمهگر اقدامهایی را که بیمه­ گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمهنامه بیمه شدهاند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه­گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمهگر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمهنامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهای مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمهگذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.

   7- در زمان بروز هرگونه اختلاف در شرایط بیمه نامه از جمله " درباره مبلغی که باید به موجب این بیمهنامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه­گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.

   اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین, ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.

   درصورتیکه کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف, کارشناسان, کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمهگر درمراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.

   8- اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمهنامه از طرف بیمهگذار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمهگذار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود, یا هرگاه بیمهگر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت نماید، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمهگذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمهنامه منتفی خواهد شد.

   9- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمهنامه, برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمهنامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   بخش یک – خسارت مادی

   بیمه‌گر با بیمه‌گذار توافق می‌کند که هرگاه درطول مدت اعتبار بیمه‌نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحا" مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی شود، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض باشد, بیمه‌گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده, خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش‌بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد کرد.

   بیمه‌گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد به بیمه‌گذار پرداخت خواهد کرد. مشروط بر این که مبلغ جداگانه‌ای در جدول برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.

   استثنائات ویژه بخش یک

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

   الف) در هر حادثه , فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گذار است.

   ب) خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تاخیر در انجام کار, عدم اجرای قرارداد و از دست دادن آن.

   پ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط ، مواد یا قطعات معیوب، اجرای غیر صحیح کار، بجز خطاهایی که در هنگام نصب صورت گیرد.

   ت) خسارتهای ناشی از فرسودگی , خوردگی, زنگ‌زدگی و قشر گرفتگی.

   ث) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده‌ها، نقشه‌ها، صورتحسابها، فاکتورها، پولهای رایج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسکناس، اوراق بهادار، چکها، لوازم بسته‌بندی مانند صندوق، جعبه و کارتن.

   ج) اتلافی که درهنگام صورت برداری موجودی کشف می‌شود.

   مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می‌شود:

   شرط 1 – مبالغ بیمه شده:

   به موجب این بیمه‌نامه مبالغ مذکور در جدول مشخصات (بند 1 تا 4) نباید کمتر از ارزش کامل هر یک از اقلام مورد بیمه درهنگام پایان عملیات نصب با منظور داشتن هزینه‌های حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه‌های نصب باشد.

   بیمه‌گذار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمت‌ها, برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه‌گر در بیمه‌نامه ملحوظ شود (بند 6) .

   اگر هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می‌بایست بیمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بیمه‌گذار تحت این بیمه‌نامه به تناسب مبلغ بیمه شده با مبلغی که می‌بایست بیمه شود کاهش می‌یابد.

   این شرط نسبت به هر یک از اقلام و هزینه‌ها به طور جداگانه اعمال می‌شود( ماده 10 قانون بیمه مصوب 1316).

   شرط 2 – اساس پرداخت خسارت:

   با رعایت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه‌نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران می‌شود:

   الف) در مورد خسارت قابل تعمیر ، هزینه تعمیرات لازم برای اینکه اقلام خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ، بازیافتی هم اگر وجودداشته باشد کسر می­شود.

   ب) درصورت خسارت کلی, ارزش واقعی مورد بیمه بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی. این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه‌گذار شده و تا حدودی است که جزء مبالغ بیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد.

   بیمه‌گر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگری که موید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتهای قابل تعمیر باید تعمیر شود، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.

   بیمه‌گر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده‌دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعی بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود.

   هزینه مربوط به تغییرات, اضافات و یا بهسازی مشمول این بیمه‌نامه نیست.

   شرط 3- گستره پوشش :

   هزینه­های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب، کار در هنگام تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحاً مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته شود.

   شرط 4 – اموال مجاور :

   اتلاف یا آسیب وارد به اموال موجود در محل کار یا مجاورت آن متعلق به صاحبکار یا پیمانکار یا پیمانکاران و یا اموال تحت اختیار و مراقبت آنان تنها در صورتی مورد تامین است که درارتباط مستقیم با نصب یا ساختمان یا آزمایش اقلام بیمه شده در بخش یک باشد، مشروط براینکه خسارت در مدت اعتبار بیمه­نامه روی دهد و برای آن مبلغ جداگانه­ای در بند 9 بخش یک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. این تامین شامل ماشینهای ساختمانی، نصب و تجهیزات و وسایل کارگاهی نخواهد بود.

   بخش دو- مسئولیت درقبال اشخاص ثالث

   بیمه‌گر خسارتهایی را که بیمه‌گذار به موجب قانون مسئول آن می‌باشد ، حداکثر تا مبلغ مندرج دربخش دو جدول مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد:

   الف) صدمات جسمانی یا بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که منجر به مرگ شود یا نشود) .

   ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه‌ای در رابطه مستقیم با عملیات نصب ، ساختمان یا آزمایش اقلام بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه‌نامه در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد.

   هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند ، بیمه‌گر مبالغ زیر را نیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد کرد:

   الف) کلیه هزینه‌ها و مخارج دادرسی که بیمه‌گذار به خواهان پرداخته است .

   ب) کلیه هزینه‌ها و مخارجی که بیمه‌گذار با رضایت کتبی بیمه­گر به عهده گرفته است .

   مشروط بر این که تعهدات بیمه‌گر تحت این بخش بیمه‌نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نکند.

   استثنائات ویژه بخش دو

   بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

   در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گذار است .
   هزینه‌های مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یک بیمه‌شده یا قابل بیمه شدن بوده است .
   مسئولیت‌های ناشی از :

   الف) صدمات جسمانی یا بیماری کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر موسسه دیگری که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضای خانواده آنان .

   ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال متعلق یادر اختیار یا در امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر موسسه دیگر مرتبط با اجرای طرح که تمام یا قسمتی از آن دربخش یک بیمه‌نامه بیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران موسسات و اشخاص مزبور.

   پ) حوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده‌های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.

   ت) هرگونه موافقت بیمه‌گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت ومیزان آن محرز باشد.

   شرایط ویژه‌ای که نسبت به بخش دو اعمال می‌شود:

   هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف بیمه‌گذار یا به نام او بدون موافقت کتبی بیمه‌گر معتبر نخواهد بود. بیمه‌گر چنانچه بخواهد می‌تواند دفاع از بیمه‌گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا برای جبران غرامت به نام بیمه‌گذار اقامه دعوی نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه‌گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمکهای لازم را در اختیار او بگذارد.
   درصورت وقوع حادثه مربوط به این بخش ، بیمه‌گر می‌تواند تا میزانی که برای حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلا" به این عنوان پرداخت شده است ) و یا هر مبلغ نازل‌تری را که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهای ناشی از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنین پرداختی بیمه‌گر هیچ مسئولیت دیگری در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.