x
   
 
  • بیمه مدیران شهر بازی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه مدیران شهر بازی

   موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاهها بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاهها خسارت جانی به استفاده کنندگان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .