x
   
 
  • بیمه پیرا پزشکان

   معرفی بیمه نامه

   بیمه پیرا پزشکان

   عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گزار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.