وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

X
   
 
    • وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

      وضعیت سرمایه گذاری شرکت در یادداشت 26 پیوست صورت های مالی افشاء شده است.