مهندسی

X
   
 
  • مهندسی

   تاریخ پرداخت خسارت: 1401/08/18

   شعبه سرپرستی : تهران مرکز

   نوع بیمه نامه : ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

   شماره بیمه نامه : 813/1/1484/00/100

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/09

   تاریخ اعلام حادثه:1401/04/11

   عامل خسارت: آسیب وارد شده به دستگاه تاور کربن ساخت لیبهر

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.000.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 130روز

   تاریخ پرداخت خسارت: 1401/04/26

   شعبه سرپرستی : تهران مرکز

   نوع بیمه نامه : نفت،گازوپتروشیمی(ساحلی در حال نصب/ساخت)

   شماره بیمه نامه : 832/1/8214/00/8

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/08

   تاریخ اعلام حادثه:1401/03/13

   عامل خسارت:مکانیکی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 515.850.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 13روز

   تاریخ پرداخت خسارت: 1401/02/20

   شعبه سرپرستی : تهران مرکز

   نوع بیمه نامه : مهندسی-تمام خطر نصب

   شماره بیمه نامه : 821/8313/98/82

   تاریخ وقوع حادثه:1399/11/28

   عامل خسارت:سرقت و حوادث غیر طبیعی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 11.790.835.060

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از دریافت رای دادگاه و تکمیل مدارک توسط

   بیمه گذار
   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/11

   شعبه سرپرستی : تهران غرب

   نوع بیمه نامه : مهندسی-تمام خطر نصب

   شماره بیمه نامه : 812/40/8026/98/4

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/09/26

   تاریخ تکمیل پرونده: 1400/10/07

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 1.200.623.664

   عامل خسارت: سیل

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 9.226.684.966

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: یک ماه پس از ارسال مدارک توسط بیمه گذار