درمان گروهی

X
   
 
  • درمان گروهی

   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

   شعبه سرپرستی: کرج

   نوع بیمه نامه: درمان خانواده

   شماره بیمه نامه: 420/29/2083/99/164

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/08/19

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/09

   عامل خسارت: رادیوتراپی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 362.591.250

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

   شعبه سرپرستی: اراک

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/25/25/98/13

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/09/14

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/25

   عامل خسارت: اسلیو معده

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 304.065.720

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 0روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/2868/00/22

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/28

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/11

   عامل خسارت: درمان طبی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 565.728.269

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/00/23

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/05/05

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/17

   عامل خسارت: تجهیزات پزشکی -جراحی تخصصی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 456.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/00/23

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/28

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/19

   عامل خسارت: جراحی تومور

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 392.630.670

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: تهران شرق

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/41/3606/00/7

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/14

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/11

   عامل خسارت: جراحی قلب باز

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 476.067.291

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11 روز   بیمه نامه درمان گروهی 00/37

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/1/1/00/37

   تاریخ وقوع حادثه:1400/08/26

   تاریخ اعلام حادثه:1400/09/27

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/01

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 353.608.407 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4 روز پس از تکمیل مدارک


   بیمه نامه درمان گروهی 00/2

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه: 411/3/2142/00/2

   تاریخ وقوع حادثه:1400/09/01

   تاریخ اعلام حادثه:1400/10/13

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 489.270.684 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7 روز پس از تکمیل مدارک


   بیمه نامه درمان گروهی 00/8

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/9007/9007/00/8

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/01

   تاریخ اعلام خسارت:1400/10/15

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 300.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5 روز پس از تکمیل مدارک
   بیمه نامه درمان گروهی 00/8

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/9007/9007/00/8

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/20

   تاریخ اعلام حادثه:1400/09/25

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/02

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 300.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7 روز پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه درمان گروهی 00/8

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/9007/9007/00/8

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/01

   تاریخ اعلام خسارت:1400/10/15

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 300.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5 روز پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه درمان گروهی 00/37

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/1/1/00/37

   تاریخ وقوع حادثه:1400/08/26

   تاریخ اعلام حادثه:1400/09/27

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/01

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 353.608.407 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4 روز پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه درمان گروهی 00/8

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/9007/9007/00/8

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/01

   تاریخ اعلام خسارت:1400/10/15

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 300.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5 روز پس از تکمیل مدارک
   بیمه نامه درمان گروهی 99/4

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه :411/4696/8562/99/4

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/14

   تاریخ اعلام حادثه:1400/09/14

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/18

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 692.689.802 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 25 روز پس از تکمیل مدارک
   بیمه نامه درمان خانواده 99/12

   شعبه سرپرستی:زنجان

   شماره بیمه نامه : 420/1609/1609/99/12

   تاریخ وقوع حادثه:1400/08/30

   تاریخ اعلام خسارت:1400/10/07

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/09

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 500.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2 روز پس از تکمیل مدارک

   خسارت درمان گروهی 99/1/1

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/99/1/1

   نام بیمه گذار: بانک کارآفرین

   تاریخ وقوع اولین خسارت: 1399/03/07 (غیر مستقیم)

   تاریخ ارزیابی اولیه: 1399/03/19

   تائید ارزیابی اولیه: 1399/03/19

   تاریخ پرداخت اولین خسارت: 1399/04/02

   تاریخ وقوع آخرین خسارت: 1400/05/01 (مستقیم)

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/05/18

   تاریخ پرداخت آخرین خسارت: 1400/05/31

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 30.520.000 ریال

   عامل خسارت: سرطان

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.678.806.971 ریال

   میانگین زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 12 روز
   بیمه نامه درمان گروهی 99/77

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه : 411/1/8474/99/77

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/05/10

   تاریخ اعلام حادثه:1400/10/07

   تاریخ پرداخت خسارت 1400/10/11

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 886.695.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4 روز پس از تکمیل مدارک


   خسارت درمان گروهی 99/1/1

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/99/1/1

   نام بیمه گذار: بانک کارآفرین

   تاریخ وقوع اولین خسارت: 1399/11/06 (غیر مستقیم)

   تاریخ ارزیابی اولیه: 1400/03/12

   تائید ارزیابی اولیه: 1400/03/17

   تاریخ پرداخت اولین خسارت: 1400/03/18

   تاریخ وقوع آخرین خسارت: 1400/05/05 (مستقیم)

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/06/03

   تاریخ پرداخت آخرین خسارت: 1400/06/13

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 13.080.000 ریال

   عامل خسارت: نوزاد نارس

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 3.580.778.805 ریال

   میانگین زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6 روز
   خسارت درمان گروهی 99/13

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/99/13

   نام بیمه گذار:شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

   تاریخ وقوع اولین خسارت: 1399/05/21 (مستقیم)

   تاریخ اعلام خسارت: 1399/06/02

   تاریخ پرداخت اولین خسارت: 1399/06/05

   تاریخ وقوع آخرین خسارت: 1400/01/16 (غیر مستقیم)

   تاریخ ارزیابی اولیه: 1400/04/19

   تائید ارزیابی اولیه: 1400/04/19

   تاریخ پرداخت آخرین خسارت: 1400/04/20

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:27.159.613 ریال

   عامل خسارت: سرطان

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 996.398.167 ریال

   میانگین زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2 روز
   خسارت درمان گروهی 99/1/1

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/99/1/1

   نام بیمه گذار: بانک کارآفرین

   تاریخ وقوع اولین خسارت: 1399/07/07 (غیر مستقیم)

   تاریخ ارزیابی اولیه: 1399/08/27

   تائید ارزیابی اولیه: 1399/08/28

   تاریخ پرداخت اولین خسارت: 1399/09/01

   تاریخ وقوع آخرین خسارت: 1399/11/17 (مستقیم)

   تاریخ اعلام خسارت: 1399/12/09

   تاریخ پرداخت آخرین خسارت: 1399/12/13

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 18.312.000 ریال

   عامل خسارت: مشکل ریوی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 794.382.916 ریال

   میانگین زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4 روز
   خسارت درمان گروهی 99/34

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: درمان گروهی

   شماره بیمه نامه: 411/1/1/99/34

   نام بیمه گذار: شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین

   تاریخ وقوع اولین خسارت: 1399/12/23 (غیر مستقیم)

   تاریخ ارزیابی اولیه: 1400/06/03

   تائید ارزیابی اولیه: 1400/06/04

   تاریخ پرداخت اولین خسارت: 1400/06/06

   تاریخ وقوع آخرین خسارت: 1400/02/02 (مستقیم)

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/03/18

   تاریخ پرداخت آخرین خسارت: 1400/03/24

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 11.160.006 ریال

   عامل خسارت: کرونا

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 787.654.743 ریال

   میانگین زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4 روز