ثالث

X
   
 
  • ثالث

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/15

   شعبه سرپرستی: شعبه کرج

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/29/1123/01/1909

   تاریخ حادثه:1401/07/30

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/10

   عامل خسارت: حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها

   نوع اتومبیل: کامیون ایسوزو

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ حق بیمه پرداختی:66.463.167

   مبلغ خسارت پرداخت شده:358.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/20

   شعبه سرپرستی: شعبه هرمزگان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/2080/2080/01/25772

   تاریخ حادثه:1401/06/31

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/06

   عامل خسارت: حرکت در خلاف جهت

   نوع اتومبیل: لیفتراک

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ حق بیمه پرداختی:26.690.036

   مبلغ خسارت پرداخت شده:332.340.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/18

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه: 212/3053/3053/01/13269

   تاریخ حادثه:1401/07/09

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/18

   عامل خسارت: عدم توجه جلو

   نوع اتومبیل: هیوندای آزرا 3300

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ حق بیمه پرداختی:74.890.486

   مبلغ خسارت پرداخت شده:347.550.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/14

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه: 212/1484/1484/01/18576

   تاریخ حادثه:1401/06/24

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/30

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: رنو ساندرو هاچ بک

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ حق بیمه پرداختی:23.698.050

   مبلغ خسارت پرداخت شده:383.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/12

   شعبه سرپرستی: شعبه ساری

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه: 212/1799/1799/01/14888

   تاریخ حادثه:1401/06/22

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/29

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   نوع اتومبیل: پژو206

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ حق بیمه پرداختی:19.747.674

   مبلغ خسارت پرداخت شده:370.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 14روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/16

   شعبه سرپرستی: شعبه اصفهان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3863/3863/01/30300

   تاریخ حادثه:1401/06/13

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/14

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله طولی

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:325.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/15

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه:211/1405/1405/00/56963

   تاریخ حادثه:1401/06/13

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/14

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:305.500.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/06

   شعبه سرپرستی: شعبه ارومیه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه:211/9029/9029/01/17769

   تاریخ حادثه:1401/05/20

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/01

   عامل خسارت:تجاوز به چپ از محور راه

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:500.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/22

   شعبه سرپرستی:شاهین شهر

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/1073/1073/01/11826

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/08

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/13

   عامل خسارت: تغییر مسیر ناگهانی

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:465.440.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/07

   شعبه سرپرستی:کاشان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/9028/9028/99/175

   تاریخ وقوع حادثه:1400/07/08

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/29

   عامل خسارت: عدم رعایت حق تقدم

   نوع خسارت: جانی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.759.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/29

   شعبه سرپرستی:چالوس

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3857/3857/00/20737

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/05

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/01

   عامل خسارت: دور زدن در محل ممنوع

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:400.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 28روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/24

   شعبه سرپرستی:تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/4572/4572/00/41100

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/14

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/16

   عامل خسارت: تجاوز به چپ از محور راه

   نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:407.100.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/24

   شعبه سرپرستی:اردبیل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/1725/1728/00/108907

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/10

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/16

   عامل خسارت: خواب آلودگی و خستگی و عدم توجه به جلو

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:623.580.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/09

   شعبه سرپرستی:ارومیه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3885/3885/00/47012

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/29

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/29

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله طولی

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:330.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/09

   شعبه سرپرستی:کرمان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/1763/1763/00/113605

   تاریخ وقوع حادثه:1401/01/07

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/29

   عامل خسارت: عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:500.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/08

   شعبه سرپرستی:کرمانشاه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/2096/2096/00/15403

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/31

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/01

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:350.150.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/31

   شعبه سرپرستی:هرمزگان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3954/8816/00/94578

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/27

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/29

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:500.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/31

   شعبه سرپرستی:هرمزگان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/2080/2080/00/8737

   تاریخ وقوع حادثه:1400/12/15

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/08

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   ​نوع خسارت: سرنشین

   مبلغ خسارت پرداخت شده:4.800.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 23روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/29

   شعبه سرپرستی:ارومیه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/1313/1313/00/30514

   تاریخ وقوع حادثه:1400/09/10

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/21

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع خسارت: جانی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.938.600.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 68روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/28

   شعبه سرپرستی:تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/4573/4573/00/80646

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/04

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/28

   عامل خسارت: حرکت در خلاف جهت

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:326.450.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 24روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/25

   شعبه سرپرستی:تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/4572/7150/00/51887

   تاریخ وقوع حادثه:1400/12/05

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/16

   عامل خسارت: حرکت در خلاف جهت

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:480.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 69روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/21

   شعبه سرپرستی:سنندج

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3204/3204/00/74473

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/06

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/11

   عامل خسارت: حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگوار ه ها

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:372.950.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 10روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/17

   شعبه سرپرستی: قزوین

   نوع بیمه نامه: اتومبیل –ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3416/3416/00/67512

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/01/24

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/11

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:600.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/17

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/2553/2553/00/33665

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/28

   تاریخ اعلام خسارت :1401/01/30

   عامل خسارت: عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:500.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 18روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/01/31

   شعبه سرپرستی: ساوه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3071/3071/00/1120

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/01/16

   تاریخ اعلام خسارت :1401/01/23

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 600.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: کرمانشاه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث جانی

   شماره بیمه نامه: 211/1955/1955/00/1547

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/06/12

   تاریخ اعلام خسارت :1400/11/03

   عامل خسارت: تجاوز به چپ از محور راه

   ​نوع خسارت: جانی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.400.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 49 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/21

   شعبه سرپرستی: کاشان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث(حوادث راننده)

   شماره بیمه نامه: 211/2284/2284/00/91881

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/11/24

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/12

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   ​نوع خسارت: حوادث راننده

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.800.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9 روز   خسارت اتومبیل ثالث -00/46429

   شعبه سرپرستی:سمنان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/2332/2332/00/46429

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/10/18

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/10/22

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/11/25

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 310.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 33روز

   خسارت اتومبیل ثالث - 00/18742

   شعبه سرپرستی: ساوه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3071/3071/00/18742

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/09/22

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/10/08

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/10/20

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 500.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 12 روز

   خسارت اتومبیل ثالث - 00/1499

   شعبه سرپرستی: تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3315/3315/00/1499

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:56.051.622ریال

   عامل خسارت: حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/09/18

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/09/23

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/10/19

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.095.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : پس از تکمیل مدارک

   خسارت اتومبیل ثالث -00/28895

   شعبه سرپرستی: تهران-شرق

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/4278/4278/00/28895

   تاریخ وقوع حادثه :1400/09/06

   تاریخ اعلام خسارت :1400/09/11

   تاریخ پرداخت خسارت :1400/10/19

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:317.912.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 38روز پس از تکمیل مدارک
   خسارت اتومبیل ثالث - 00/33283

   شعبه سرپرستی: اردبیل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 212/3646/3646/00/33283

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:33.602.506 ریال

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/07/29

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/08/03

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/10/13

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.800.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : پس از تکمیل مدارک

   خسارت اتومبیل ثالث - 00/18742

   شعبه سرپرستی:ساوه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3071/3071/00/18742

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/09/22

   تاریخ اعلام خسارت :1400/10/08

   تاریخ پرداخت خسارت :1400/10/20

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 500.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 12 روز پس از تکمیل مدارک
   خسارت اتومبیل ثالث00/19332-

   شعبه سرپرستی : بجنورد

   نوع بیمه نامه : اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه : 211/1660/1660/00/19332

   نام بیمه گذار : عبدالرضا ندایی مطلق

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/08/04

   تاریخ اعلام حادثه: 1400/08/12

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/12

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 10.116.602

   عامل خسارت: تجاوزبه چپ از محورراه

   ​نوع خسارت: مالی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.768.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 60

   خسارت اتومبیل ثالث 00/4860

   شعبه سرپرستی : شیراز

   نوع بیمه نامه : اتومبیل-ثالث

   شماره بیمه نامه : 211/2677/2677/00/4860

   نام بیمه گذار : سید حیدر حسینی خرمی

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/05/31

   تاریخ رای دادگاه: 1400/10/05

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/12

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 9.918.237

   عامل خسارت: فوت راکب موتور به علت تغییر مسیر ناگهانی خودرو

   ​نوع خسارت: جانی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.400.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7 روز پس از رای دادگاه


   خسارت اتومبیل ثالث - 99/27

   شعبه سرپرستی: اراک

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/4767/4767/99/27

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:33.602.506 ریال

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/07/01

   تاریخ اعلام خسارت :1400/08/23

   تاریخ پرداخت خسارت :1400/10/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 483.300.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 57 روز پس از تکمیل مدارک

   خسارت اتومبیل ثالث -99/115

   شعبه سرپرستی: ساری

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/2066/2066/99/115

   تاریخ وقوع حادثه :1400/08/27

   تاریخ اعلام خسارت :1400/09/11

   تاریخ پرداخت خسارت :1400/10/14

   مبلغ خسارت پرداخت شده:400/475/000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 33روز پس از تکمیل مدارک

   خسارت اتومبیل ثالث - 99/125

   شعبه سرپرستی: بندرعباس

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/1307/1307/99/125

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/09/06

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/09/13

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/11/24

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.649.800.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 71روز

   خسارت اتومبیل ثالث - 99/520

   شعبه سرپرستی: مهاباد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/9035/7150/99/520

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:7.886.100 ریال

   عامل خسارت: تجاوز به چپ از محور راه

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/02/07

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/09/01

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/10/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.316.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 21 روز

   خسارت اتومبیل ثالث - 99/77

   شعبه سرپرستی: زنجان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3597/3597/99/77

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:9.038.730 ریال

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   تاریخ وقوع حادثه : 1400/05/31

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/08/16

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/10/01

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.400.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 76 روز   خسارت اتومبیل ثالث - 99/114

   شعبه سرپرستی: ارومیه

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/9029/9029/99/114

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:17.656.311 ریال

   عامل خسارت: عدم رعایت حق تقدم

   تاریخ وقوع حادثه : 1399/12/19

   تاریخ اعلام خسارت : 1400/07/12

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/10/07

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.413.950.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : پس از تکمیل مدارک


   خسارت اتومبیل ثالث 99/89


   شعبه سرپرستی: قزوین

   نوع بیمه نامه: اتومبیل - ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3984/3984/99/89

   نام بیمه گذار: حمید طاهرخانی

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/12/18

   تاریخ اعلام حادثه: 1399/12/20

   تاریخ دریافت مدارک: 1400/07/17

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/08/04

   مبلغ حق بیمه: پرداخت شده:8،877،012 ریال

   عامل خسارت: فوت سرنشین در ماه حرام به علت عدم توجه کافی به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6،400،000،000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 17 روز
   خسارت اتومبیل ثالث 99/39


   شعبه سرپرستی: اردبیل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل - ثالث

   شماره بیمه نامه: 211/3987/3987/99<