معاونین

X
   
 
  • معاونین

   محمد حیدری

   مدیر عامل

   علیرضا حجتی

   توسعه بازار و شبکه فروش

   عبدالمجید رافع

   اداری و مالی

   اسماعیل محتشم

   بیمه های غیر زندگی