منشور اخلاق حرفه ای صنعت بیمه

X
   
 
  • منشور اخلاق حرفه ای صنعت بیمه

   پایبندی به مقررات و تعهدات

   • احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آن ها.
   • برخورد با همکاران و واسطه هایی که از طریق غیر اخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند.
   • عدم چشم پوشی بسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هر گونه فساد.
   • پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشکار باشد چه پنهان.
   • پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.
   • رعایت و حمایت از رقابت آزادانه و عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری به ویژه در تعیین نرخ و شرایط.

   عدالت و انصاف

   • تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط.
   • رفتار منصفانه با مشتریان و طرفهای تجاری در همه جوانب.
   • پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیر اخلاقی و غیر صادقانه.
   • تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی معقول منصفانه و درخور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا.
   • شفافیت و صداقت
   • صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارشات فریب دهنده، پنهان کاری و حذف هدفمند برخی ار اطلاعات.
   • خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی.
   • انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالیو ویژگیهای حرفه ای خود به صورت واقعی.
   • اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات.
   • توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیتهای دریافت خسارت.
   • برقراری روابط شفاف با مشتری بگونه ای که امکان هیچ گونه سوء استفاده نباشد.

   حفظ کرامت انسانی

   • خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش ازحد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرفهای تجاری.
   • انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشاء و پرداختهای غیر موجه مبرا می باشند.
   • محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همکاران و رقبا.

   رعایت حقوق اجتماعی

   • احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن.
   • احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتریان.
   • سلوک و عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکرد ها را نقد می کنند.
   • مقابله با پولی شویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد.
   • پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار.
   • همکاری با سازمانهای مردم نهاد و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شود.
   • پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز.
   • احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.