عمر و سرمایه گذاری/عمر اندوخته دار امید

X
   
 
  • عمر و سرمایه گذاری/عمر اندوخته دار امید

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/20

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/1809/91/7147

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/15

   تاریخ حادثه: 1401/09/05

   نوع خسارت : عمر-امراض .

   عامل خسارت: فوت-سکته قلبی .

   حق بیمه پرداختی:33.616.080 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.020.893.800 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/20

   شعبه سرپرستی: شعبه کرج

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/29/1126/95/969

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/09

   تاریخ حادثه: 1401/07/18

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت: فوت .

   حق بیمه پرداختی:40.174.860 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:696.457.615 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/16

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1111/1111/93/453

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/12

   تاریخ حادثه: 1401/05/25

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت: فوت-حوادث رانندگی .

   حق بیمه پرداختی:33.589.730 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.220.020.170 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/15

   شعبه سرپرستی: شعبه گرگان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/21/4760/99/1411

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/07

   تاریخ حادثه: 1401/05/01

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت: سرطان .

   حق بیمه پرداختی:24.722.280 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.050.000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/15

   شعبه سرپرستی: شعبه شیراز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/14/1065/90/249

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/12

   تاریخ حادثه:1401/04/25

   نوع خسارت : فوت-حادثه .

   عامل خسارت: فوت .

   حق بیمه پرداختی:14.207.720 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:522.427.989 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/14

   شعبه سرپرستی: شعبه سنندج

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/17/1355/90/717

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/02

   تاریخ حادثه:1401/07/06

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت: سکته قلبی .

   حق بیمه پرداختی:47.190.000 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:825.000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 12روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/14

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/2553/92/9691

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/08

   تاریخ حادثه:1401/07/27

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت: فوت-حوادث رانندگی .

   حق بیمه پرداختی:18.483.370 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.850.451.540 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/14

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/1016/90/15659

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/25

   تاریخ حادثه:1401/04/14

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت: فوت-سرطان گوارش .

   حق بیمه پرداختی:30.139.260 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:648.435.615 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 19روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/08

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1111/1111/00/15020

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/02

   تاریخ حادثه:1401/08/12

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:آنژیوپلاستی .

   حق بیمه پرداختی:84.000.000 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.725.000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/07

   شعبه سرپرستی: شعبه قم

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/16/2337/93/748

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/09

   تاریخ حادثه:1401/07/25

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:عمل قلب باز .

   حق بیمه پرداختی:41.880.000 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.000.0000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 28روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/07

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/7024/98/4850

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/01

   تاریخ حادثه:1401/07/29

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:عمل قلب باز .

   حق بیمه پرداختی:28.326.000 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:500.000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/06

   شعبه سرپرستی: شعبه آمل

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/53/8771/00/14650

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/20

   تاریخ حادثه:1401/05/29

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:سرطان .

   حق بیمه پرداختی:19.530.960 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:615.000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 16روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/06

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/2029/2029/99/49

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/27

   تاریخ حادثه:1401/07/10

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:سرطان مغز استخوان .

   حق بیمه پرداختی:39.838.750 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:705.600.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/05

   شعبه سرپرستی: شعبه یزد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/28/4624/98/1407

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/24

   تاریخ حادثه:1401/07/29

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:فوت-بیماری سپسیس .

   حق بیمه پرداختی:9.590.740 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:687.827.192 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/03

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/11111/1111/93/453

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/02

   تاریخ حادثه:1401/05/24

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:33.589.730 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.969.940.592 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 31روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/02

   شعبه سرپرستی: شعبه بجنورد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/6/2584/93/77

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/08

   تاریخ حادثه:1401/07/10

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت:سکته قلبی .

   حق بیمه پرداختی:16.666.420 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:535.897.204 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 24روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/02

   شعبه سرپرستی: شعبه اصفهان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/4/3231/92/2357

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/24

   تاریخ حادثه:1401/08/10

   نوع خسارت : عمر -حادثه .

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:23.833.150 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.546.957.127 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/02

   شعبه سرپرستی: شعبه نجف آباد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/39/2182/96/133

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/21

   تاریخ حادثه:1401/04/21

   نوع خسارت : عمر -حادثه .

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:33.23.940 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.793.701.375 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/01

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/2313/99/3834

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/29

   تاریخ حادثه:1401/08/23

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:10.164.960 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:915.977.923 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/01

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/2313/98/5288

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/29

   تاریخ حادثه:1401/08/23

   نوع خسارت : عمر -حادثه.

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:8.074.920 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:600.352.240 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/01

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/2313/95/7408

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/29

   تاریخ حادثه:1401/08/23

   نوع خسارت : عمر -حادثه.

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:12.143.880 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:665.667.116 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/01

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/2073/01/45557

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/01

   تاریخ حادثه:1401/07/19

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت:فوت-بیماری گوارشی .

   حق بیمه پرداختی:109.746.760 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.000.772.810 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 30روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/30

   شعبه سرپرستی: شعبه کرمان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/18/6092/00/63167

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/19

   نوع خسارت : عمر -حادثه.

   عامل خسارت:فوت- تصادف .

   حق بیمه پرداختی:18.000.000 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:728.508.830 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 10روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/25

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/3298/93/10217

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/22

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت:فوت- سرطان روده .

   حق بیمه پرداختی:58.473.330 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.006.413.289 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/25

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/9007/86/7895

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/23

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت:فوت- سرطان مغز استخوان .

   حق بیمه پرداختی:24.674.540 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.112.199.889 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/24

   شعبه سرپرستی: شعبه کرج

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/29/3190/92/883

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/25

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت:فوت- بیماری غدد

   حق بیمه پرداختی:37.994.420 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:765.150.298 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 29روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/23

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران شرق

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/41/3640/93/1566

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/26

   نوع خسارت : عمر-امراض .

   عامل خسارت:فوت- سکته قلبی .

   حق بیمه پرداختی:29.321.870 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:857.478.604 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 27روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/23

   شعبه سرپرستی: شعبه کرمان 2

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1475/1475/89/429

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/09

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:22.824.960 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.494.622.001 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/22

   شعبه سرپرستی: شعبه کرج

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/29/4610/98/334

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/30

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت:فوت-تصادف .

   حق بیمه پرداختی:8.406.620 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:847.184.752 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 22روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/22

   شعبه سرپرستی: شعبه کرمان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/18/5320/88/1064

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/17

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت: هپاتیت B.امراض .

   حق بیمه پرداختی:35.892.350 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.050.000.000 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/19

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/8279/88/6796

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/07

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت: سرطان .

   حق بیمه پرداختی:40.663.630 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:810.152.497 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 12روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/18

   شعبه سرپرستی: شعبه کرمان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1475/1475/91/289

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/23

   نوع خسارت : عمر-حادثه .

   عامل خسارت: برق گرفتگی .

   حق بیمه پرداختی:6.484.360 ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:913.834.692 ریال .

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/17

   شعبه سرپرستی: شعبه کرج

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/29/2206/99/182

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/10

   نوع خسارت : عمر .

   عامل خسارت: سرطان خون .

   حق بیمه پرداختی:50.400.000ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.553.029.473ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/16

   شعبه سرپرستی: شعبه اراک

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/2543/2543/98/96

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/14

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت: جراحی قلب باز .

   حق بیمه پرداختی:94.062.040ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.040.000.000ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/15

   شعبه سرپرستی: شعبه اراک

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/25/4682/00/63438

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/10

   نوع خسارت : امراض .

   عامل خسارت: سرطان .

   حق بیمه پرداختی:43.830.000ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:750.000.000ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/11

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/8279/88/6796

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/27

   نوع خسارت :عمر.

   عامل خسارت:اصابت جسم سخت .

   حق بیمه پرداختی:17.040.360ریال

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.438.425.168ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 14روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

   شعبه سرپرستی: شعبه لاهیجان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/46/4634/01/1076

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/19

   تاریخ حادثه:1401/07/19

   نوع خسارت :عمر .حادثه.

   عامل خسارت:فوت بعلت تصادف.

   حق بیمه پرداختی:3.000.000ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:600.774.612ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 21روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

   شعبه سرپرستی: شعبه ارومیه

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/3602/3602/00/69944

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/07

   نوع خسارت :امراض .

   عامل خسارت:سکته قلبی.

   حق بیمه پرداختی:6.000.000ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:672.000.000ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

   شعبه سرپرستی: شعبه یزد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1751/1751/91/2105

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/24

   نوع خسارت :عمر .

   عامل خسارت:بیماری قلبی.

   حق بیمه پرداختی:9.158.290ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:567.644.241ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 16روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/08

   شعبه سرپرستی: شعبه کرمان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/18/2596/92/1573

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/01

   نوع خسارت :امراض .

   عامل خسارت:سکته قلبی.

   حق بیمه پرداختی:11.422.650ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:625.000.000ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز
   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/07

   شعبه سرپرستی: شعبه کرمان 2

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1475/1475/95/90

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/26

   نوع خسارت :عمر .

   عامل خسارت:سرطان .

   حق بیمه پرداختی: 8.975.030ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:579.077.571ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:11 روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/05

   شعبه سرپرستی: شعبه گرگان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/21/4849/00/44625

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/12

   نوع خسارت :امراض .

   عامل خسارت: امراض خاص.

   حق بیمه پرداختی: 30.000.000ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.500.000.000ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 23روز
   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/01

   شعبه سرپرستی: شعبه اصفهان

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/4/1482/89/109

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/24

   نوع خسارت :امراض .

   عامل خسارت: فوت-نارسائی تنفسی.

   حق بیمه پرداختی: 23.982.960ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:512.022.666 ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/01

   شعبه سرپرستی: شعبه تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/1/1581/87/9634

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/25

   نوع خسارت :عمر .

   عامل خسارت: فوت-سرطان.

   حق بیمه پرداختی: 28.531.170ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.507.950.734 ریال.

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/30

   شعبه سرپرستی: شعبه مشهد

   نوع بیمه نامه: عمر سرمایه گذاری

   شماره بیمه نامه: 621/9/8291/86/2457

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/11

   نوع خسارت :امراض خاص .

   عامل خسارت: حوادث ترافیکی.