مسئولیت

X
   
 
    • مسئولیت

      تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/15

      شعبه سرپرستی: ارومیه

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی .

      شماره بیمه نامه:731/1605/1605/00/152

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/08/11

      تاریخ اعلام خسارت :1401/09/02

      عامل خسارت: واژگونی .

      حق بیمه پرداختی: 111.457.950ریال.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.186.945.657 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 13روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/14

      شعبه سرپرستی: خرم آباد

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی .

      شماره بیمه نامه:731/4902/4902/01/53

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/06/28

      تاریخ اعلام خسارت :1401/07/20

      عامل خسارت: واژگونی .

      حق بیمه پرداختی: 193.040.825ریال.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:7.454.766.715 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 54روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/07

      شعبه سرپرستی: تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان.

      شماره بیمه نامه:711/1/1850/98/108

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/05/10

      تاریخ اعلام خسارت :1401/09/02

      عامل خسارت: قصور پزشکی-نقص عضو بعلت عمل جراحی .

      حق بیمه پرداختی: 18.360.000ریال.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.027.920.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/05

      شعبه سرپرستی: ارومیه

      نوع بیمه نامه: مسئولیت مدنی.

      شماره بیمه نامه:701/3/2142/00/3423

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/06/31

      تاریخ اعلام خسارت :1401/08/25

      عامل خسارت: نصب غلط .

      حق بیمه پرداختی: 2.674.080.000ریال.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:2.311.445.500 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 19روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/04

      شعبه سرپرستی: یزد

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خدماتی و بازرگانی.

      شماره بیمه نامه: 722/28/8804/98/23

      تاریخ وقوع حادثه: 1398/06/31

      تاریخ اعلام خسارت :1401/07/19

      عامل خسارت: آسیب دیدگی پا به علت سقوط جسم سنگین.

      حق بیمه پرداختی: 228.109.600 ریال.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:2.056.500.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

      شعبه سرپرستی: سمنان

      نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان

      شماره بیمه نامه: 711/42/4660/99/49

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/11/09

      تاریخ اعلام خسارت :1401/05/22

      عامل خسارت: قصور پزشکی، منجر به فوت.

      حق بیمه پرداختی: 4.001.700 ریال.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.560.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 80روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/30

      شعبه سرپرستی: زاهدان

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

      شماره بیمه نامه: 731/13/2568/00/93

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/05/05

      تاریخ اعلام خسارت :1401/05/27

      عامل خسارت: واژگونی

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.841.500.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 65روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/28

      شعبه سرپرستی: مشهد

      نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان

      شماره بیمه نامه: 711/2674/2674/98/10

      تاریخ وقوع حادثه: 1398/10/25

      تاریخ اعلام خسارت :1401/06/22

      عامل خسارت: بیمار هنگام تزریق آمپول دچار ایست قلبی شده است.

      مبلغ خسارت پرداخت شده:2.700.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 37 روز پس از اعلام رای دادگاه      تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/10

      شعبه سرپرستی: تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/1/2543/01/932

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/03/21

      تاریخ اعلام خسارت :1401/05/23

      عامل خسارت: سقوط در چاله ساختمانی

      مبلغ خسارت پرداخت شده:2.012.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 49روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/30

      شعبه سرپرستی: ارومیه

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

      شماره بیمه نامه: 731/3/4706/00/177

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/03/05

      تاریخ اعلام خسارت :1401/04/07

      عامل خسارت: حادثه در مسیر داخل کشور(واژگونی کامیون)

      مبلغ خسارت پرداخت شده:2.274.300.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 54روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/07

      شعبه سرپرستی:بندرعباس

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

      شماره بیمه نامه: 731/4227/8816/00/48

      تاریخ وقوع حادثه: 1401/02/29

      تاریخ اعلام خسارت :1401/04/05

      عامل خسارت: حادثه در مسیر داخل کشور

      مبلغ خسارت پرداخت شده:5.750.344.230

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 34روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/07

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی ،خدماتی

      شماره بیمه نامه: 722/1118/1118/00/7963

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/11/09

      تاریخ اعلام خسارت :1401/02/21

      عامل خسارت: افتادن کارگر روی ریل بارگیری و آسیب از ناحیه شکم

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.180.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 48روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/01/24

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

      شماره بیمه نامه: 723/3236/3236/98/8

      تاریخ وقوع حادثه: 1398/11/23

      تاریخ اعلام خسارت :1401/01/22

      عامل خسارت: عدم رعایت فاصله حین جوشکاری و آسیب به چشم

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.346.400.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز      تاریخ پرداخت خسارت:1401/01/22

      شعبه سرپرستی:خوی

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

      شماره بیمه نامه: 731/33/1965/99/1

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/07

      تاریخ اعلام خسارت :1400/12/12

      عامل خسارت: عدم توجه به جلو

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.071.750.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 39روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/28

      شعبه سرپرستی: مشهد

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/1160/1160/00/871

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/19

      تاریخ اعلام خسارت :1400/12/22

      عامل خسارت:سقوط از ارتفاع به داخل چاله آسانسور در هنگام بارگیری باکس بالابر

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 3.500.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6 روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

      شعبه سرپرستی: تبریز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/1615/1615/99/4

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/03/31

      تاریخ اعلام خسارت :1400/12/25

      عامل خسارت:سقوط در چاهک آسانسور

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.760.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 0 روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

      شعبه سرپرستی: مشهد

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/9019/9019/00/785

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/08

      تاریخ اعلام خسارت :1400/10/11

      عامل خسارت:سقوط از ارتفاع (داکت تاسیسات)

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.000.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 74 روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

      شعبه سرپرستی: بوشهر

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

      شماره بیمه نامه: 722/65/2873/97/2

      تاریخ وقوع حادثه: 1397/12/11

      تاریخ اعلام خسارت :1400/12/16

      عامل خسارت:برخورد جسم سنگین

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.348.800.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9 روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

      شعبه سرپرستی: مازندران

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

      شماره بیمه نامه: 722/2488/2488/99/6

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/11/14

      تاریخ اعلام خسارت :1400/12/09

      عامل خسارت:سقوط از ارتفاع در حین جوشکاری

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.131.840.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 14 روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

      شعبه سرپرستی: تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

      شماره بیمه نامه: 722/1484/1484/00/7825

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/04

      تاریخ اعلام خسارت :1400/10/07

      عامل خسارت:سقوط از ارتفاع حین جمع آوری کابل برق و فوت زیاندیده

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.800.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 75 روز      تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/21

      شعبه سرپرستی: آذربایجان غربی

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/4751/4751/99/2

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/04/01

      تاریخ اعلام خسارت :1400/11/20

      عامل خسارت:آوار هنگام تخریب دیوار ساختمان

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.023.055.990

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 31 روز      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی 00/4358

      شعبه سرپرستی: تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/2135/2135/00/4358

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/08/13

      تاریخ اعلام خسارت:1400/08/16

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/19

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.342.400.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:63 پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خماتی،بازرگانی 00/5973

      شعبه سرپرستی: اصفهان

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خدماتی و بازرگانی

      شماره بیمه نامه : 722/2051/2051/00/5973

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/18

      تاریخ اعلام خسارت:1400/09/20

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/11/07

      مبلغ خسارت پرداخت شده:1.097.483.450 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:47 پس از تکمیل مدارک
      بیمه نامه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی 99/12

      شعبه سرپرستی: هرمزگان

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

      شماره بیمه نامه : 731/4227/8816/99/12

      تاریخ وقوع حادثه:1400/10/12

      تاریخ اعلام خسارت: 1400/10/18

      تاریخ پرداخت خسارت:1400/11/25

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.096.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:37 پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی 99/1

      شعبه سرپرستی: اصفهان

      نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

      شماره بیمه نامه : 731/54/3847/99/1

      تاریخ وقوع حادثه:1400/08/15

      تاریخ اعلام خسارت: 1400/08/15

      تاریخ پرداخت خسارت:1400/10/22

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.265.051.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:67 پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی99/27

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

      شماره بیمه نامه: 721/1484/1484/99/27

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/21

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/08

      عامل خسارت: حین گچ کاری کارگر آسیب دیده است .

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.564.238.277 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی99/35

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

      شماره بیمه نامه: 722/3189/3189/99/35

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/10/07

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/08

      عامل خسارت: حین بازکردن اتصالات مخزن ذخیره گاز از ناحیه صورت و چشم کارگر مسئول آسیب دیده است.

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.624.573.350 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی99/3

      شعبه سرپرستی:مشهد

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

      شماره بیمه نامه: 722/3813/3813/99/3

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/12/18

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/09/16

      عامل خسارت: سقوط از روی وسایل نقلیه

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.400.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی99/4

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی

      شماره بیمه نامه: 721/1013/1013/99/4

      تاریخ وقوع حادثه: 1399/11/01

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/04/08

      عامل خسارت: سقوط زیان دیده در چاه بعلت بی احتیاطی و فوت نامبرده .

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.640.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5 ماه بعلت نقص مدارک ورثه

      بیمه نامه مسئولیت جامع حمل و نقل بین المللی 99/4

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت جامع حمل و نقل بین المللی

      شماره بیمه نامه: 741/1455/1455/99/4

      تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/22

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/05

      عامل خسارت: واژگونی تریلی محموله 7 دستگاه خودروی خارجی

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 6/000/000/000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:پس از تکمیل مدارک
      خسارت بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی98/45 -

      شعبه سرپرستی : نجف آباد

      نوع بیمه نامه : بیمه مسئولیت-کارفرما در قبال کارکنان خدماتی بازرگانی

      شماره بیمه نامه : 722/3633/3633/98/45

      عامل خسارت: فوت بر اثر سقوط از ارتفاع

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.300.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک
      بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 97/25

      شعبه سرپرستی: اردبیل

      نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

      شماره بیمه نامه: 711/2192/2192/97/25

      تاریخ وقوع حادثه: 1397/10/17

      تاریخ اعلام خسارت:1400/09/18

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/11/02

      مبلغ خسارت پرداخت شده:2.000.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:24 پس از تکمیل مدارک


      بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 96/119

      شعبه سرپرستی: خراسان رضوی

      نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

      شماره بیمه نامه: 711/2674/2674/96/119

      تاریخ وقوع حادثه: 1397/05/29

      تاریخ اعلام خسارت:1400/09/25

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/23

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.600.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:28 پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان95/101

      شعبه سرپرستی:اصفهان

      نوع بیمه نامه: مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

      شماره بیمه نامه: 711/1667/1667/95/101

      تاریخ وقوع حادثه: 1396/07/24

      تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/14

      عامل خسارت: جراحی بینی.

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.611.200.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی،صنعتی،بازرگانی95/47

      شعبه سرپرستی:ساوه

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی

      شماره بیمه نامه: 722/35/3071/95/47

      تاریخ وقوع حادثه: 1396/07/24

      تاریخ پرداخت خسارت: 1399/12/26

      عامل خسارت: گازگرفتگی به علت تمیزکاری مخزن آب بندی فلر در واحد بویلر .

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.500.000.000 ریال

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

      بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی،صنعتی،بازرگانی94/405

      شعبه سرپرستی:تهران مرکز

      نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی

      شماره بیمه نامه: 722/8622/94/405

      تاریخ وقوع حادثه: 1395/10/30

      عامل خسارت: آتش سوزی ساختمان پلاسکو .

      مبلغ خسارت پرداخت شده: 45.810.000.000

      زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:3 ماه