بدنه

X
   
 
  • بدنه

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/18

   شعبه سرپرستی:تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4269/4269/01/16064

   تاریخ وقوع حادثه:1401/08/04

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/18

   عامل خسارت: دور زدن در محل ممنون

   نوع اتومبیل: پژو روآ

   مبلغ حق بیمه پرداختی:11.013.318

   مبلغ خسارت پرداخت شده:404.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 0روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/16

   شعبه سرپرستی:تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1906/1906/00/35815

   تاریخ وقوع حادثه:1401/08/12

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/14

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: هایما

   مبلغ حق بیمه پرداختی:39.386.602

   مبلغ خسارت پرداخت شده:403.110.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/11

   شعبه سرپرستی:اصفهان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3561/3561/01/9741

   تاریخ وقوع حادثه:1401/07/26

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/10

   عامل خسارت: عدم رعایت حق تقدم عبور

   نوع اتومبیل: پژو پارس

   مبلغ حق بیمه پرداختی:15.618.872

   مبلغ خسارت پرداخت شده:423.300.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 1روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/11

   شعبه سرپرستی:اصفهان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1541/1541/01/20896

   تاریخ وقوع حادثه:1401/07/13

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/04

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: دنا

   مبلغ حق بیمه پرداختی:19.631.062

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.700.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/09

   شعبه سرپرستی: شیراز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4935/4935/01/24104

   تاریخ وقوع حادثه:1401/08/08

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/08

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: رنو کولیوس

   مبلغ حق بیمه پرداختی:111.849.562

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.306.100.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 1روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/08

   شعبه سرپرستی: مشهد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4941/4941/00/33952

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/28

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/07

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   نوع اتومبیل: نیسان ماکسیما

   مبلغ حق بیمه پرداختی:42.965.058

   مبلغ خسارت پرداخت شده:654.435.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 1روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/02

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3363/3363/00/31117

   تاریخ وقوع حادثه:1401/07/28

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/01

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: سراتو 2000

   مبلغ حق بیمه پرداختی:36.158.422

   مبلغ خسارت پرداخت شده:321.299.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/01

   شعبه سرپرستی: قم

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3669/3669/00/33064

   تاریخ وقوع حادثه:1401/07/29

   تاریخ اعلام خسارت :1401/0730

   عامل خسارت: انحراف به راست

   نوع اتومبیل: هایما S7

   مبلغ حق بیمه پرداختی:39.644.672

   مبلغ خسارت پرداخت شده:426.084.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 1روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/19

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3189/3189/00/37514

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/27

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/28

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: تویوتا پریوس هیبریدی

   مبلغ حق بیمه پرداختی:95.794.772

   مبلغ خسارت پرداخت شده:348.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 22روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/19

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3053/3053/01/39

   تاریخ وقوع حادثه:1401/07/10

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/10

   عامل خسارت: حادثه در پارک

   نوع اتومبیل: کیا اپتیما OPTIMA-2400CC

   مبلغ حق بیمه پرداختی:92.634.888

   مبلغ خسارت پرداخت شده:365.991.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/17

   شعبه سرپرستی: آذربایجان شرقی

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4269/4269/01/20625

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/25

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/29

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   نوع اتومبیل: هیوندای 2000

   مبلغ حق بیمه پرداختی:69.029.977

   مبلغ خسارت پرداخت شده:502.422.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 19روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/17

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/2502/2502/01/1747

   تاریخ وقوع حادثه:1401/07/10

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/12

   عامل خسارت: عدم رعایت حق تقدم عبور

   نوع اتومبیل: سانگ یانگ کوراندو

   مبلغ حق بیمه پرداختی:35.351.366

   مبلغ خسارت پرداخت شده:305.640.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/11

   شعبه سرپرستی: آذربایجان شرقی

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1596/1596/01/413

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/24

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/27

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   نوع اتومبیل: پژو پارس (5نفره)

   مبلغ حق بیمه پرداختی:15.673.354

   مبلغ خسارت پرداخت شده:450.300.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/11

   شعبه سرپرستی: آذربایجان شرقی

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4269/4269/01/8477

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/29

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/30

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   نوع اتومبیل: سواری سایپا تیبا

   مبلغ حق بیمه پرداختی:12.033.620

   مبلغ خسارت پرداخت شده:337.600.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 12روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/20

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1/1/00/15881

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/04

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/14

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله جانبی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:454.248.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/09

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4030/8000/00/38645

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/03

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/08

   عامل خسارت: حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها

   مبلغ خسارت پرداخت شده:447.400.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 1روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/08

   شعبه سرپرستی: اصفهان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1483/1483/00/22975

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/01

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/02

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:371.199.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/01

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/2390/2390/1/175

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/22

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/25

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:604.800.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/30

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/1/1/00/20904

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/20

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/23

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله جانبی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:307.625.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/29

   شعبه سرپرستی: تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/1593/00/18156

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/24

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/26

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:405.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/15

   شعبه سرپرستی: ماکو

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/64/4811/00/16613

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/28

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/01

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.142.912.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 14روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/12

   شعبه سرپرستی:خوزستان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/1934/1934/00/29346

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/27

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/01

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.117.660.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/12

   شعبه سرپرستی:خوی

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/33/33/00/39991

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/30

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/06

   عامل خسارت: آتش سوزی در اثر نقص فنی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:339.245.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/10

   شعبه سرپرستی: اصفهان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/1193/1193/01/7707

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/08

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/08

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:798.680.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/09

   شعبه سرپرستی: کرمان 2

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/71/71/01/12559

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/05

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/06

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:398.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/03

   شعبه سرپرستی: کرمان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/3063/3063/01/2717

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/22

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/01

   عامل خسارت: عدم رعایت حق تقدم عبور

   مبلغ خسارت پرداخت شده:563.894.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/28

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/4955/4955/00/36307

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/21

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/25

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:867.700.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/22

   شعبه سرپرستی: تبریز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/4269/4269/00/34254

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/20

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/22

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله جانبی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:346.500.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 0روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/15

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1133/1133/00/20414

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/08

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/11

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:500.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 4روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/14

   شعبه سرپرستی: مشهد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/9015/9015/00/169877

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/06

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/07

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   مبلغ خسارت پرداخت شده:527.200.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/11

   شعبه سرپرستی: مهاباد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3403/3403/00/29103

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/25

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/30

   عامل خسارت:عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:371.784.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 12روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/06

   شعبه سرپرستی: شیراز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1142/1142/00/29042

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/25

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/26

   عامل خسارت:عدم رعایت حق تقدم عبور

   مبلغ خسارت پرداخت شده:300.414.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/04

   شعبه سرپرستی:یزد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3870/8155/00/43198

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/22

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/24

   عامل خسارت:حرکت با دنه عقب در آزاد راه ها و بزرگراره ها

   مبلغ خسارت پرداخت شده:378.155.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 11روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/30

   شعبه سرپرستی:ساری

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1475/175/00/25468

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/17

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/22

   عامل خسارت:تخطئی از سرعت مطمئنه

   مبلغ خسارت پرداخت شده:353.209.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/28

   شعبه سرپرستی:تهران شرق

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4653/4653/01/870

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/28

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/28

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:4.455.500.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 31روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/26

   شعبه سرپرستی:مشهد

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/3051/3051/00/27108

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/18

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/19

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:499.800.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 7روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/24

   شعبه سرپرستی:کاشان

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/2056/2056/00/16503

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/19

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/21

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:592.400.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/24

   شعبه سرپرستی:ماکو

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/1836/1836/01/3538

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/01

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/18

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:382.979.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/09

   شعبه سرپرستی:اردبیل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/5/5/00/16574

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/13

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/17

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:659.709.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 23روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/07

   شعبه سرپرستی: آمل

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4915/4915/00/24899

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/05

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/26

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:4464/508/000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 12روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/04

   شعبه سرپرستی: شیراز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه:212/4689/4689/00/15080

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/08

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/17

   عامل خسارت: تخطی از سرعت مطمئنه

   مبلغ خسارت پرداخت شده:439.710.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 18روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/03

   شعبه سرپرستی: تهران

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/3313/3313/00/9314

   تاریخ وقوع حادثه:1401/01/25

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/04

   عامل خسارت: عدم رعایت حق تقدم عبور

   مبلغ خسارت پرداخت شده:487.950.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 30روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/03

   شعبه سرپرستی: تهران

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/3053/3053/00/35339

   تاریخ وقوع حادثه:1401/03/03

   تاریخ اعلام خسارت :1401/03/03

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:310.500.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 0روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/03

   شعبه سرپرستی: تهران

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/3053/3053/00/35339

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/16

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/19

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله جانبی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:345.830.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/03

   شعبه سرپرستی: شیراز

   نوع بیمه نامه: اتومبیل – بدنه

   شماره بیمه نامه: 212/1054/1054/01/3235

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/22

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/24

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:450.180.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9روز

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/03/02

   شعبه سرپرستی: ارومیه