مستندسازی خسارت

X
   
 
  • مسئولیت

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/15

   شعبه سرپرستی: ارومیه

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی .

   شماره بیمه نامه:731/1605/1605/00/152

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/08/11

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/02

   عامل خسارت: واژگونی .

   حق بیمه پرداختی: 111.457.950ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.186.945.657 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 13روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/14

   شعبه سرپرستی: خرم آباد

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی .

   شماره بیمه نامه:731/4902/4902/01/53

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/06/28

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/20

   عامل خسارت: واژگونی .

   حق بیمه پرداختی: 193.040.825ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:7.454.766.715 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 54روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/07

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان.

   شماره بیمه نامه:711/1/1850/98/108

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/05/10

   تاریخ اعلام خسارت :1401/09/02

   عامل خسارت: قصور پزشکی-نقص عضو بعلت عمل جراحی .

   حق بیمه پرداختی: 18.360.000ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.027.920.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/09/05

   شعبه سرپرستی: ارومیه

   نوع بیمه نامه: مسئولیت مدنی.

   شماره بیمه نامه:701/3/2142/00/3423

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/06/31

   تاریخ اعلام خسارت :1401/08/25

   عامل خسارت: نصب غلط .

   حق بیمه پرداختی: 2.674.080.000ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.311.445.500 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 19روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/04

   شعبه سرپرستی: یزد

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خدماتی و بازرگانی.

   شماره بیمه نامه: 722/28/8804/98/23

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/06/31

   تاریخ اعلام خسارت :1401/07/19

   عامل خسارت: آسیب دیدگی پا به علت سقوط جسم سنگین.

   حق بیمه پرداختی: 228.109.600 ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.056.500.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 15روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

   شعبه سرپرستی: سمنان

   نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان

   شماره بیمه نامه: 711/42/4660/99/49

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/11/09

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/22

   عامل خسارت: قصور پزشکی، منجر به فوت.

   حق بیمه پرداختی: 4.001.700 ریال.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.560.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 80روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/30

   شعبه سرپرستی: زاهدان

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

   شماره بیمه نامه: 731/13/2568/00/93

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/05/05

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/27

   عامل خسارت: واژگونی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.841.500.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 65روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/28

   شعبه سرپرستی: مشهد

   نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان

   شماره بیمه نامه: 711/2674/2674/98/10

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/10/25

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/22

   عامل خسارت: بیمار هنگام تزریق آمپول دچار ایست قلبی شده است.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.700.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 37 روز پس از اعلام رای دادگاه   تاریخ پرداخت خسارت:1401/07/10

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/1/2543/01/932

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/03/21

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/23

   عامل خسارت: سقوط در چاله ساختمانی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.012.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 49روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/30

   شعبه سرپرستی: ارومیه

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

   شماره بیمه نامه: 731/3/4706/00/177

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/03/05

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/07

   عامل خسارت: حادثه در مسیر داخل کشور(واژگونی کامیون)

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.274.300.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 54روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/07

   شعبه سرپرستی:بندرعباس

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

   شماره بیمه نامه: 731/4227/8816/00/48

   تاریخ وقوع حادثه: 1401/02/29

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/05

   عامل خسارت: حادثه در مسیر داخل کشور

   مبلغ خسارت پرداخت شده:5.750.344.230

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 34روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/07

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی ،خدماتی

   شماره بیمه نامه: 722/1118/1118/00/7963

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/11/09

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/21

   عامل خسارت: افتادن کارگر روی ریل بارگیری و آسیب از ناحیه شکم

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.180.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 48روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/01/24

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

   شماره بیمه نامه: 723/3236/3236/98/8

   تاریخ وقوع حادثه: 1398/11/23

   تاریخ اعلام خسارت :1401/01/22

   عامل خسارت: عدم رعایت فاصله حین جوشکاری و آسیب به چشم

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.346.400.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 2روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/01/22

   شعبه سرپرستی:خوی

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

   شماره بیمه نامه: 731/33/1965/99/1

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/07

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/12

   عامل خسارت: عدم توجه به جلو

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.071.750.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 39روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/28

   شعبه سرپرستی: مشهد

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/1160/1160/00/871

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/19

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/22

   عامل خسارت:سقوط از ارتفاع به داخل چاله آسانسور در هنگام بارگیری باکس بالابر

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 3.500.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 6 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

   شعبه سرپرستی: تبریز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/1615/1615/99/4

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/03/31

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/25

   عامل خسارت:سقوط در چاهک آسانسور

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.760.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 0 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

   شعبه سرپرستی: مشهد

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/9019/9019/00/785

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/08

   تاریخ اعلام خسارت :1400/10/11

   عامل خسارت:سقوط از ارتفاع (داکت تاسیسات)

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.000.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 74 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/25

   شعبه سرپرستی: بوشهر

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

   شماره بیمه نامه: 722/65/2873/97/2

   تاریخ وقوع حادثه: 1397/12/11

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/16

   عامل خسارت:برخورد جسم سنگین

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.348.800.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 9 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: مازندران

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

   شماره بیمه نامه: 722/2488/2488/99/6

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/11/14

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/09

   عامل خسارت:سقوط از ارتفاع در حین جوشکاری

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.131.840.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 14 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

   شماره بیمه نامه: 722/1484/1484/00/7825

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/04

   تاریخ اعلام خسارت :1400/10/07

   عامل خسارت:سقوط از ارتفاع حین جمع آوری کابل برق و فوت زیاندیده

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.800.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 75 روز   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/21

   شعبه سرپرستی: آذربایجان غربی

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/4751/4751/99/2

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/04/01

   تاریخ اعلام خسارت :1400/11/20

   عامل خسارت:آوار هنگام تخریب دیوار ساختمان

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.023.055.990

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 31 روز   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی 00/4358

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/2135/2135/00/4358

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/08/13

   تاریخ اعلام خسارت:1400/08/16

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/19

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.342.400.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:63 پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خماتی،بازرگانی 00/5973

   شعبه سرپرستی: اصفهان

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خدماتی و بازرگانی

   شماره بیمه نامه : 722/2051/2051/00/5973

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/09/18

   تاریخ اعلام خسارت:1400/09/20

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/11/07

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.097.483.450 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:47 پس از تکمیل مدارک
   بیمه نامه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی 99/12

   شعبه سرپرستی: هرمزگان

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

   شماره بیمه نامه : 731/4227/8816/99/12

   تاریخ وقوع حادثه:1400/10/12

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/10/18

   تاریخ پرداخت خسارت:1400/11/25

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.096.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:37 پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی 99/1

   شعبه سرپرستی: اصفهان

   نوع بیمه نامه: مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی

   شماره بیمه نامه : 731/54/3847/99/1

   تاریخ وقوع حادثه:1400/08/15

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/08/15

   تاریخ پرداخت خسارت:1400/10/22

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.265.051.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:67 پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی99/27

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

   شماره بیمه نامه: 721/1484/1484/99/27

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/21

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/08

   عامل خسارت: حین گچ کاری کارگر آسیب دیده است .

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.564.238.277 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی99/35

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

   شماره بیمه نامه: 722/3189/3189/99/35

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/10/07

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/08

   عامل خسارت: حین بازکردن اتصالات مخزن ذخیره گاز از ناحیه صورت و چشم کارگر مسئول آسیب دیده است.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.624.573.350 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی99/3

   شعبه سرپرستی:مشهد

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

   شماره بیمه نامه: 722/3813/3813/99/3

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/12/18

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/09/16

   عامل خسارت: سقوط از روی وسایل نقلیه

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.400.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی99/4

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی

   شماره بیمه نامه: 721/1013/1013/99/4

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/11/01

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/04/08

   عامل خسارت: سقوط زیان دیده در چاه بعلت بی احتیاطی و فوت نامبرده .

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.640.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 5 ماه بعلت نقص مدارک ورثه

   بیمه نامه مسئولیت جامع حمل و نقل بین المللی 99/4

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت جامع حمل و نقل بین المللی

   شماره بیمه نامه: 741/1455/1455/99/4

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/22

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/05

   عامل خسارت: واژگونی تریلی محموله 7 دستگاه خودروی خارجی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6/000/000/000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:پس از تکمیل مدارک
   خسارت بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی98/45 -

   شعبه سرپرستی : نجف آباد

   نوع بیمه نامه : بیمه مسئولیت-کارفرما در قبال کارکنان خدماتی بازرگانی

   شماره بیمه نامه : 722/3633/3633/98/45

   عامل خسارت: فوت بر اثر سقوط از ارتفاع

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.300.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک
   بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 97/25

   شعبه سرپرستی: اردبیل

   نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

   شماره بیمه نامه: 711/2192/2192/97/25

   تاریخ وقوع حادثه: 1397/10/17

   تاریخ اعلام خسارت:1400/09/18

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/11/02

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.000.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:24 پس از تکمیل مدارک


   بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 96/119

   شعبه سرپرستی: خراسان رضوی

   نوع بیمه نامه: مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

   شماره بیمه نامه: 711/2674/2674/96/119

   تاریخ وقوع حادثه: 1397/05/29

   تاریخ اعلام خسارت:1400/09/25

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/23

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 1.600.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:28 پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان95/101

   شعبه سرپرستی:اصفهان

   نوع بیمه نامه: مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

   شماره بیمه نامه: 711/1667/1667/95/101

   تاریخ وقوع حادثه: 1396/07/24

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/14

   عامل خسارت: جراحی بینی.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.611.200.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی،صنعتی،بازرگانی95/47

   شعبه سرپرستی:ساوه

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی

   شماره بیمه نامه: 722/35/3071/95/47

   تاریخ وقوع حادثه: 1396/07/24

   تاریخ پرداخت خسارت: 1399/12/26

   عامل خسارت: گازگرفتگی به علت تمیزکاری مخزن آب بندی فلر در واحد بویلر .

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.500.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی،صنعتی،بازرگانی94/405

   شعبه سرپرستی:تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی

   شماره بیمه نامه: 722/8622/94/405

   تاریخ وقوع حادثه: 1395/10/30

   عامل خسارت: آتش سوزی ساختمان پلاسکو .

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 45.810.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:3 ماه