مستندسازی خسارت

X
   
 
  • باربری

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/08/10

   شعبه سرپرستی: بندرعباس

   نوع بیمه نامه: باربری-وارداتی

   شماره بیمه نامه: 311/4227/8816/01/1236

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/23

   تازیخ اعلام خسارت:1401/05/25

   علت خسارت:آب دیدگی کیسه محموله برنج

   مبلغ خسارت پرداخت شده:631/824/000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:77 روز پس از تکمیل مدارک

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/26

   شعبه سرپرستی: تهران شرق

   نوع بیمه نامه: باربری-وارداتی

   شماره بیمه نامه: 311/9037/9037/00/1961

   تاریخ وقوع حادثه:1400/07/20

   تازیخ اعلام خسارت:1400/07/21

   علت خسارت:پارگی بسته بندی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.093.801.500 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:7 روز پس از تکمیل مدارک

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/21

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: باربری-وارداتی

   شماره بیمه نامه: 311/1/1/00/2923

   تاریخ وقوع حادثه:1400/12/17

   تازیخ اعلام خسارت:1400/12/18

   علت خسارت:پارگی بسته بندی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:30.689.327.688 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:17 روز پس از تکمیل مدارک

   تاریخ پرداخت خسارت:1400/12/22

   شعبه سرپرستی: بندرعباس

   نوع بیمه نامه: باربری-وارداتی

   شماره بیمه نامه: 311/2280/2280/00/35

   تاریخ وقوع حادثه:1400/10/30

   تازیخ اعلام خسارت:1400/11/11

   علت خسارت: آب دیدگی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 898/560.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:41 روز پس از تکمیل مدارک

   تاریخ پرداخت خسارت:1400/11/05

   شعبه سرپرستی: ساری

   نوع بیمه نامه: باربری-وارداتی

   شماره بیمه نامه: 311/2280/2280/00/35

   تاریخ وقوع حادثه:1400/08/19

   تازیخ اعلام خسارت:1400/08/20

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 650.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:75روز پس از تکمیل مدارک

   تاریخ پرداخت خسارت : 1400/08/27

   شعبه سرپرستی : سمنان

   نوع بیمه نامه : باربری - وارداتی

   شماره بیمه نامه : 311/12/1564/99/5

   تاریخ وقوع حادثه : 1399/08/19

   تاریخ اعلام خسارت : 1399/08/22

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده : 442.591.883 ریال

   عامل خسارت: واژگونی خودروی حمل کننده و آسیب به محموله

   مبلغ خسارت پرداخت شده : 11,573,932,500 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : 5 روز پس از تکمیل مدارک پرونده
   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/07/04

   شعبه سرپرستی : سمنان

   نوع بیمه نامه : باربری - وارداتی

   شماره بیمه نامه : 311/12/1564/99/5

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/08/24

   تاریخ اعلام خسارت: 1399/08/26

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 442.591.883 ریال

   عامل خسارت: واژگونی خودروی حمل کننده و آسیب به محموله

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 18,256,738,500 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت : پس از تکمیل مدارک
   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/14

   شعبه سرپرستی : مرکز

   نوع بیمه نامه : باربری-وارداتی

   شماره بیمه نامه : 311/1666/1666/99/52

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/24

   تاریخ اعلام حادثه: 1400/01/25

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/10/14

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 18.316.327

   عامل خسارت: رطوبت و زنگ زدگی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 7.050.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 14 روز پس از تکمیل مدارک