مستندسازی خسارت

X
   
 
  • آتش سوزی

   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/31

   شعبه سرپرستی: گرگان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی-غیر صنعتی

   شماره بیمه نامه: 113/2374/2374/01/1231

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/14

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/20

   عامل خسارت: حریق سونای خشک .

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.215.816.080

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 42روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/31

   شعبه سرپرستی: گرگان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی-غیر صنعتی

   شماره بیمه نامه: 113/2374/2374/00/17835

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/23

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/23

   عامل خسارت: حریق در سوپرمارکت .

   مبلغ خسارت پرداخت شده:684.076.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 8روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/30

   شعبه سرپرستی: کاشان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی- صنعتی

   شماره بیمه نامه: 111/1807/1807/00/2842

   تاریخ وقوع حادثه:1401/06/13

   تاریخ اعلام خسارت :1401/06/14

   عامل خسارت: حریق دستگاه شانه فرش در کارخانه فرش ماشینی.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:674.466.750

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 16روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/23

   شعبه سرپرستی: اهواز

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی- مسکونی

   شماره بیمه نامه: 112/2322/2322/01/4575

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/16

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/18

   عامل خسارت: حریق اتصالات برق ساختمان مسکونی.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.760.000.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 67روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/01

   شعبه سرپرستی: زاهدان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی-غیر مسکونی

   شماره بیمه نامه: 113/13/8509/00/11108

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/01

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/11

   عامل خسارت: حریق اتصالی برق آسانسور اتاق عمل بیمارستان.

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.355.697.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 52روز   تاریخ پرداخت خسارت:1401/06/01

   شعبه سرپرستی: تهران شرق

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی-مسکونی

   شماره بیمه نامه: 112/3024/3024/00/15476

   تاریخ وقوع حادثه:1401/05/07

   تاریخ اعلام خسارت :1401/05/09

   عامل خسارت: سیل و آبگرفتگی درب ورودی منزل مسکونی .

   مبلغ خسارت پرداخت شده:671.860.996

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 23روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/30

   شعبه سرپرستی: اصفهان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی

   شماره بیمه نامه: 113/4918/4918/00/10953

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/24

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/26

   عامل خسارت: حریق در رستوران

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.543.086.998

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 35روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/25

   شعبه سرپرستی: تبریز

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی

   شماره بیمه نامه: 111/9036/9036/00/1837

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/09

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/11

   عامل خسارت: حریق در کارخانه بیسکوییت سازی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:3/079/682/775

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 45روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/05/18

   شعبه سرپرستی: سمنان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی

   شماره بیمه نامه: 113/3830/3830/01/1892

   تاریخ وقوع حادثه:1401/04/10

   تاریخ اعلام خسارت :1401/04/11

   عامل خسارت: حریق در فروشگاه موبایل

   مبلغ خسارت پرداخت شده:2.434.565.250

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 38روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/04/08

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی

   شماره بیمه نامه: 111/3189/3189/00/3509

   تاریخ وقوع حادثه:1401/02/09

   تاریخ اعلام خسارت :1401/02/11

   عامل خسارت: حریق در کارگاه قالب سازی فلزی

   مبلغ خسارت پرداخت شده:8.431.805.616

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 52روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/02/19

   شعبه سرپرستی: گلستان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی

   شماره بیمه نامه: 113/3645/3645/00/13924

   تاریخ وقوع حادثه:1401/01/07

   تاریخ اعلام خسارت :1401/01/08

   عامل خسارت: اتصال برق در فروشگاه کامپیوتر و تجهیزات مربوطه

   مبلغ خسارت پرداخت شده:1.520.555.062

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 42روز


   تاریخ پرداخت خسارت:1401/01/28

   شعبه سرپرستی: لاهیجان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی-طرح تبدیر

   شماره بیمه نامه: 116/3348/3348/00/3665

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/12/08

   تاریخ اعلام خسارت :1400/12/15

   عامل خسارت:آتش سوزی سیم کشی برق منزل مسکونی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 530.722.000

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 42 روز

   بیمه نامه آتش سوزی -صنعتی 00/1580

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   شماره بیمه نامه: 111/1/1/00/1580

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/10/01

   تاریخ اعلام خسارت:1400/10/01

   تاریخ پرداخت خسارت1400/10/13

   عامل خسارت:حریق در بخشی از انبار کارخانه ریسندگی و بافندگی.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 800.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:12روز پس از تکمیل مدارک
   بیمه نامه آتش سوزی -غیرصنعتی 99/7

   شعبه سرپرستی: ارومیه

   شماره بیمه نامه: 113/1836/1836/99/7

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/28

   تاریخ اعلام خسارت:1400/02/04

   تاریخ پرداخت خسارت1400/11/23

   عامل خسارت:آتش سوزی کنتور برق.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.200.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت:پس از تکمیل مدارک

   خسارت آتش سوزی صنعتی - 99/1

   شعبه سرپرستی: بوشهر

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی - صنعتی

   شماره بیمه نامه: 111/7/7/99/1

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/06/04

   تاریخ اعلام خسارت: 1400/06/08

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/09/02

   عامل خسارت: آتش سوزی در کارخانه باطری سازی خشک.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 12.000.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: یک هفته پس از توافق و تکمیل مدارک


   خسارت آتش سوزی صنعتی - 99/6

   شعبه سرپرستی: زنجان

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی - صنعتی

   شماره بیمه نامه: 111/11/2223/99/6

   تاریخ وقوع حادثه: 1399/08/25

   تاریخ اعلام خسارت: 1399/09/06

   تاریخ پرداخت خسارت: 1399/11/11

   عامل خسارت: نشت روغن داغ از فلنج رآکتور در مرحله برگشت روغن

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 8.757.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   خسارت آتش سوزی غیرصنعتی - 99/8

   شعبه سرپرستی: کرمانشاه

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی - غیرصنعتی

   شماره بیمه نامه: 113/2096/2096/99/8

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/27

   تاریخ اعلام حادثه: 1400/01/29

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/04/07

   عامل خسارت: اتصالی سیم کشی

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 4.403.565.400 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   خسارت آتش سوزی-99/107

   شعبه سرپرستی: یزد

   نوع بیمه نامه: آتش سوزی - غیرصنعتی

   شماره بیمه نامه: 113/28/2475/99/107

   تاریخ وقوع حادثه: 1400/01/15

   تاریخ پرداخت خسارت: 1400/03/09

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده:13.679.064 ریال

   عامل خسارت: اتصالی سیم کشی برق

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 5.549.764.500 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 3 روز

   خسارت آتش سوزی-99/4

   شعبه سرپرستی: مهاباد

   تاریخ حادثه:1399/06/28

   تاریخ اعلام حادثه:1399/06/31

   تاریخ پرداخت خسارت:1399/08/18

   عامل خسارت:حریق ناشی از اتصالات برق.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 37.720.243.110 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک


   خسارت آتش سوزی- 98/37

   شعبه سرپرستی: یزد

   علت وقوع حادثه: آتش سوزی

   تاریخ اعلام حادثه:1398/08/13

   تاریخ حادثه:1398/08/09

   تاریخ پرداخت خسارت:1398/10/03

   عامل خسارت: آتش سوزی در انبار محصول.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 8.547.573.543 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک
   خسارت آتش سوزی-98/3

   شعبه سرپرستی: یزد

   تاریخ اعلام حادثه:1398/08/09

   تاریخ حادثه:1398/08/07

   تاریخ پرداخت خسارت:1398/10/01

   عامل خسارت: اتصالی برق در منزل مسکونی.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 38.076.850.981 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   خسارت آتش سوزی-98/16

   شعبه سرپرستی: ارومیه

   تاریخ اعلام حادثه:139902/30

   تاریخ حادثه:1399/02/28

   تاریخ پرداخت خسارت:1399/05/01

   عامل خسارت: نشت گاز شهری و انفجار

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.206.740.300ریال
   خسارت آتش سوزی-98/47

   شعبه سرپرستی: سمنان

   علت وقوع حادثه: آتش سوزی

   مبلغ حق بیمه پرداخت شده: 12.779.160 ریال

   عامل خسارت: آتش سوزی هنگام تست در اتاق آزمایشگاه.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2,740,627,950 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: 46 روز


   خسارت آتش سوزی-97/2

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   تاریخ اعلام حادثه:1398/03/11

   تاریخ حادثه:1398/03/08

   تلریخ پرداخت خسارت:1398/05/17

   عامل خسارت:آتش سوزی در انبار اختصاصی نخ و پارچه.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 10.000.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک

   خسارت آتش سوزی-97/3

   شعبه سرپرستی: قزوین

   تاریخ اعلام حادثه:1397/12/22

   تاریخ حادثه:1397/12/20

   تاریخ پرداخت خسارت:1398/03/23

   عامل خسارت:آتش سوزی در انبار چسب.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 6.400.000.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک


   خسارت آتش سوزی-97/5

   شعبه سرپرستی: سمنان

   تاریخ حادثه: 1398/08/14

   تاریخ اعلام حادثه:1398/08/148

   تاریخ پرداخت خسارت:1398/11/06

   عامل خسارت: به علت اتصال دستگاه تغذیه و انتقال به دستگاه خشک کن منجر به آتش سوزی دستگاه و مواد تولید شده گردیده است.

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 876.640.000 ریال

   زمان رسیدگی و پرداخت خسارت: پس از تکمیل مدارک
   خسارت آتش سوزی-96/260

   شعبه سرپرستی: تهران مرکز

   تاریخ حادثه:1397/03/28

   تاریخ اعلام حادثه:1397/03/28

   تاریخ پرداخت خسارت:1397/06/03

   عامل خسارت: ترکیدگی لوله آّب

   مبلغ خسارت پرداخت شده: 2.697.8701.942 ریال