x
   
 
    • بیمه آتش سوزی (Fire Insurance)

      تامین و جبران زیانهایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می شود.