سه شنبه 20 بهمن 1394

بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟

  بيمه عمر و سرمايه گذاري وسيله اي مناسب جهت كسب " آرامش خيال امروز" و "رفاه زمان بازنشستگي"  و نيز " تامين پشتوانه مالي بازماندگان" در غيبت سرپرست خانواده است.

  

 

مزاياي ويژه اين بيمه نامه چيست؟

 تعيين ذينفع در صورت فوت بيمه شده و در صورت حيات بيمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش يا افزايش سرمايه فوت و حق بيمه - امکان دريافت وام و برداشت از اندوخته بيمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد

 

پوشش هاي اضافي و تکميلي به چه صورت است ؟

* پوشش بيمه تكميلي فوت ناشي از حادثه :   اين پوشش به افراد 15 الي 70 ساله تعلق مي گيرد. در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه، سرماية فوت بيمة عمر مي تواند تا چهار برابر افزايش يابد.


* پوشش از كار افتادگي:    اين پوشش به افراد 18 الي 60 ساله اي که شاغل هستند تعلق مي گيرد .در صورت از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده (كه حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد) تا پيش از سن 60 سالگي، شركت بيمة كار آفرين متعهد مي گردد حق بيمه عمر و سرمايه گذاري را (بدون حق بيمه پوشش هاي تكميلي) تا پايان مدت قيد شده درقرارداد بيمه تقبل نمايد .


* پوشش بيمه بيماريهاي تحت پوشش :    اين پوشش به افراد 20 الي 60  ساله تعلق مي گيرد و اين پوشش بيمه شده را در برابر پنج بيماري بيمه كرده و قسمتي از  هزينه هاي درماني را حداكثر تا سقف 200000000 ريال متقبل خواهد گرديد.  اين بيماريها عبارتند از:  سكتة قلبي- سكتة مغزي -  سرطان - پيوند اعضاء اصلي بدن -  جراحي قلب باز

ضمانت سود آوري و نرخ سود چگونه تعيين مي گردد ؟

شركت بيمه كارآفرين حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علي الحساب تضمين مينمايد . ضمنا حق بيمه هاي  پرداختي را در سبد سرمايه گذاري خود متشكل از بازار بورس و ساير بازارهاي سرمايه گذاري،جهت سرمايه گذاري بهينه قرار ميدهد . شايان ذكر است كه در سالهاي گذشته ميانگين  سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير بيمه حدود 17% بوده که هر ساله به مانده حساب بيمه گذار افزوده گرديده است .

 

پشتوانه مالي و اعتباري بيمه کار آفرين چيست ؟

شركت بيمة كارآفرين، علاوه بر پشتوانة قوي مالي خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك كارآفرين، همانند ديگر مؤسسات بيمه تحت نظارت و كنترل بيمة مركزي ايران قرار دارد. 50 درصد حق بيمه هاي پرداخت شده  توسط بيمه گذار را نزد بيمة مركزي ايران بيمة اتكايي خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به مؤسسات معتبر بيمه گران اتكائي بين المللي منتقل خواهد شد.

 

دريافت وام و برداشت از حساب چگونه امکانپذير است؟

حساب اندوختة بيمة عمر و سرمايه گذاري كارآفرين همانند حساب بانكي بيمه شده مياشد و بيمه شده مي تواند از سال دوم به بعد هرگاه كه مايل باشد از اندوخته خويش برداشت نمايد هم چنين بيمه شده مي تواند تا 90 درصد موجودي حساب اندوخته خويش را وام دريافت نمايد.

 

مزيت ويژه در تعيين ذينفع چيست ؟

در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما شخصاً قادر هستيد به انتخاب خود تعيين نماييد كه چه كساني و هركدام به چه ميزان مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند.

 

بيمه نامه مشترک عمر وسرمايه گذاري چيست؟

اين طرح با داشتن تمام مزاياي بيمه عمر وسرمايه گذاري انفرادي بدون پرداخت حق بيمه اضافي دو نفر را تحت پوشش قرار مي دهد كه هر كدام از بيمه شده ها داراي سرمايه فوت مجزا مي باشند و مي توانند از مزاياي پوشش هاي اضافي و تكميلي نيز بهره مند شوند .  

 

بيمه نامه مستمري و بازنشستگي چگونه امكانپذير است؟

در زمان پايان بيمه، بيمه شده مي تواند با درخواست كتبي از بيمه گر به جاي دريافت مبلغ سرماية حساب اندوختة بيمة خويش به صورت يكجا، آن را تبديل به يكي از انواع بيمه هاي مستمري نمايد.


 

چه مبلغي به عنوان بازخريد پرداخت مي شود؟

 در صورت عدم تمايل بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه اي قبل از پايان قرار داد 15 % مبلغي معادل مبلغ ذکر شده در جدول بيمه عمر و سرمايه گذاري و در ستون حداقل سود تضميني 15 % بصورت علي الحساب در آن سال پرداخت ميگردد. لازم به ذکر است سالانه اين مبلغ بر اساس سود سالانه شرکت تعيين گرديده و در هر صورت از 15 % سود تضميني براي مدت 10 سال کمتر نخواهد بود.

 

آيا مي توان شرايط بيمه نامه را تغيير داد؟

بلي  . اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يك از سنوات بيمه اي مقدور مي باشد .تنها بيمه شده قرارداد تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد

 

آيا بيمه هاي عمر معاف از ماليات مي باشند؟

حال اينكه در مورد ساير اموال و داراييها اين امر تابع قانون انحصار وراثت مي باشد.  طبق مادة 136 قانون ماليات هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي  صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند  و نظر به مادة 148 قانون ماليات هاي مستقيم بند (2- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر   مي توانند جزو هزينه هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.

پس از انحلال و ورشکستگي شرکت سرمايه مشتري چه ميشود

طيق ماده 60 از قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران، مصوبه سال 1350:

ماده 60. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد 36 و 46 تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏گذاران، بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏گذاران و بيمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.

    مؤسسات بيمه نمي‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

    دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.


    ماده 36. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين‏نامه‏اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي‏رسد تعيين خواهد شد.


    ماده 46. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع‏ نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏مركزى‏ايران‏ كمترنخواهد بود.

    هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به وديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ ‏وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.

    افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.

منبع: http://www.centinsur.ir/frmContents_fa-IR.aspx?CategoryID=74


 

میزبانی وب و طراحی سایت توسط سایت بان