x
   
 
    • کشتی طبقه بندی شده (Classified Ship):

      کشتی طبقه بندی شده عبارت است از هر کشتی که دارنده گواهی طبقه بندی معتبر باشد.