x
   
 
    • کشتی‌های لاینر (Liner Ships):

      این کشتی‌ها تحت ضوابط خاصی در خطوط معین و با برنامه منظم فعالیت می‌کنند.